ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vernacular-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vernacular, *vernacular*,

-vernacular- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll use some colorful vernacular and if necessary, you'll engage in fisticuffs.ฉันจะใช้ภาษาท้องถิ่นอย่างมีสีสัน และถ้าจะเป็นนายก็จะร่วมในการชกมวย

-vernacular- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口语[kǒu yǔ, ㄎㄡˇ ㄩˇ, 口语 / 口語] colloquial speech; spoken language; vernacular language; slander; gossip
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
白话文[bái huà wén, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄣˊ, 白话文 / 白話文] vernacular Chinese
潘金莲[Pān Jīn lián, ㄆㄢ ㄐㄧㄣ ㄌㄧㄢˊ, 潘金莲 / 潘金蓮] Pan Jinlian (name lit. Golden Lotus), heroine of Ming dynasty vernacular novel Jinpingmei or the Golden Lotus 金瓶梅
话本[huà běn, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄣˇ, 话本 / 話本] Song and Yuan literary form based on vernacular folk stories
醒世恒言[xǐng shì héng yán, ㄒㄧㄥˇ ㄕˋ ㄏㄥˊ ㄧㄢˊ, 醒世恒言 / 醒世恆言] Stories to caution the world, vernacular short stories by Feng Menglong 馮夢龍|冯梦龙 published in 1627
金瓶梅[Jīn píng méi, ㄐㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄟˊ, 金瓶梅] Jinpingmei or the Golden Lotus (1617), Ming dynasty vernacular novel, formerly notorious and banned for its sexual content

-vernacular- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒人英語[こくじんえいご, kokujin'eigo] (n) ebonics; African American Vernacular English; Black English

-vernacular- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่อท้องถิ่น[n. exp.] (cheū thøngt) EN: vernacular name FR: nom vernaculaire [m]
ภาษากลาง[n. exp.] (phāsā klāng) EN: interlingua ; interlanguage ; common language ; vernacular language FR: langue commune [f] ; langue véhiculaire [f]
ภาษาตลาด[n. exp.] (phāsā talāt) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language FR: langage populaire [m] ; argot [m] ; langue verte [f]
ภาษาถิ่น[n. exp.] (phāsā thin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech FR: langue régionale [f] ; parler régional [m] ; dialecte [m] ; idiome [m] ; patois [m] ; langue vernaculaire [f]
ภาษาท้องถิ่น[n. prop.] (phāsā thøng) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech ; slang FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ภาษาวัยรุ่น[n. exp.] (phāsā wairu) EN: teen vernacular ; teenage language FR: langage des ados [m] ; jargon adolescent [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vernacular-
Back to top