ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vengeful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vengeful, *vengeful*,

-vengeful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you want to gain something big, you'd better control your vengeful spirit.เบื้องบนไม่อาจไว้ใจเจ้าได้อีก
I had to leave out the ruined marriage, the cheating wife, the vengeful husband, the neglected daughter.ฉันต้องหนีออกจากความหายะนี้ให้ได้ รวมถึงไอ้เมียขี้โกงนี่ด้วย สามีที่เคียดแค้น ลูกสาวที่ถูกปล่อยป่ะ
What do you think? Vengeful spirit?นายคิดว่าไง วิญญาณอาฆาต
Is that we're looking for some kind of vengeful spirit.คือเรากำลังเจอกับ พวกวิญญาณอาฆาต
It's just... i mean, no vengeful spiritมันแค่ หมายถึง ไม่มีวิญญาณอาฆาต
You see, claire is not a vengeful spirit.คิดดูสิ แคลร์ไม่ใช่ วิญญาณอาฆาต
And he is a stern and vengeful God, and we have been mocking him far too long, and now he demands retribution in blood.พระองค์ทรงเข้มงวดและโกรธแค้น มนุษย์ล้อเลียนพระองค์มานาน และตอนนี้พระองค์ประสงค์ ที่จะชำระหนี้เลือด
Yeah,just the typical smattering of crank ufo sightings and one possible vengeful spirit.ใช่ มีแค่เรื่องของพวกงมงาย บอกว่าเห็นจานบิน และอีกอันที่เป็นไปได้ วิญญาณพยาบาท
Or a vengeful cop.that Reggie can be a bit aggressive, but he's a good cop.
That is nothing more Than a vengeful lie. - so? - blair, unh-unh.เธอว่ามันคือ"โกหก" ฉันว่ามันคือ"พ้นผิด"
There's nothing more annoying than a vengeful vampire, Stefan.ไม่มีอะไรมากไปกว่าการประกาศ มากกว่าแวมไพร์ที่ต้องการแก้แค้นหรอกนะ สเตฟาน
This is merely the wicked scheming and a trick laid out by a vengeful madman!นี่มันเป็น แผนการแก้แค้นของผู้ชายบ้า ๆคนหนึ่ง

-vengeful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful
復讐心;復しゅう心[ふくしゅうしん, fukushuushin] (n) desire for revenge; vengeful thought
生き霊;生霊;生き魑魅;生魑魅[いきりょう(生き霊;生霊);いきすだま(ok), ikiryou ( iki rei ; seirei ); ikisudama (ok)] (n) vengeful spirit (spawned from a person's hate)

-vengeful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[adj.] (ākhāt) EN: vengeful ; revengeful ; vindicative ; unforgiving FR: vindicatif
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmātrāi) EN: have a great malice ; be vengeful ; intend evil FR:
จองเวร[v.] (jøngwēn) EN: feel vengeful ; take revenge ; harbour hard feelings ; harbor hard feelings (Am.) FR:
จองเวรจองกรรม[v.] (jøngwēnjøng) EN: feel vengeful ; take revenge ; harbour hard feelings ; harbor hard feelings (Am.) FR:
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; harbour a grudge ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle ; be vengeful FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
เคียดแค้น[adj.] (khīetkhaēn) EN: vengeful FR:
มีความแค้นในใจ[adj.] (mī khwām kh) EN: vengeful ; vindictive FR:
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre
ผีพราย[n. exp.] (phī phrāi) EN: very violent demons ; vengeful demon FR: démons violents [mpl]
ผูกพยาบาท[adj.] (phūk phayāb) EN: vindictive ; vengeful FR: vengeur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vengeful-
Back to top