ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vehemently-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vehemently, *vehemently*,

-vehemently- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kitazato vehemently insisted that he was innocent.คิตะซาโต้ยังยืนยันอย่างหนักแน่น ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
I even more vehemently deny knowing this person.ผมขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงที่รู้จักกับคนนี้
Her younger brother vehemently denied knowing, but after I gently coaxed her sister-in-law, she squealed.น้องชายขอเธอ พยายามที่จะปฏิเสธอย่างรุนแรงว่าไม่รู้ แต่หลังจากนั้นฉันก็พยายามไปเกลี้ยกล่อม น้องสะใภ้ของเธอจนยอมบอกความจริงมาได้

-vehemently- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り捲る[きりまくる, kirimakuru] (v5r,vt) to attack and scatter; to argue vehemently
言い募る;言募る[いいつのる, iitsunoru] (v5r,vi) to argue vehemently

-vehemently- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment
เสียงกร้าว[v. exp.] (sīeng krāo) EN: speak vehemently ; speak aggressively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vehemently-
Back to top