ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-valor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น valor, *valor*,

-valor- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Despite your insufferable arrogance the god-king has come to admire Spartan valor and fighting skill.ท่านจักเป็นพันธมิตรสำคัญ จำนนเถิด ลีโอนายเดิส ใช้สติเถิด ตรองถึงเหล่าทหาร
As the full details of your valor come to light, it is an honor and a privilege to say "thank you" on behalf of this country.ทีม. จากความกล้าหาญของพวกคุณนำมาซึ่งความสันติสุข ด้วยความซื่อสัตย์และอำนาจที่ผมได้รับ ผมอยากจะ "ขอบคุณ" พวกคุณในนามของประเทศนี้
Your inspirational valor and supreme dedication to your comrades... is in keeping with the highest traditions of service.ความห้าวหาญของท่าน และความทุ่มเทที่ท่านมีต่อลูกเรือ เป็นไปตามหลักปฏิบัติอันสูงสุดของกองทัพเรือ
I am honored to present this medal for valor to my personal friend, Captain America!เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่จะมอบเหรียญกล้าหาญ
You wanted to be rewarded for your valor in battle.เจ้าอยากได้รางวัลสำหรับการรบอย่างกล้าหาญนี่
I would prefer... not to be filming acts of heroism and valor on that beach tomorrow.รับเป็นวีรบุรุษผู้กล้า ตายบนชายหาดพรุ่งนี้นะครับ
The Europeans like to believe that it was their valor and superior weapons and culture that won them the New World.ยุโรปต้องการที่จะเชื่อ ว่ามันเป็นความกล้าหาญและ อาวุธที่เหนือกว่าของพวกเขา และวัฒนธรรมที่ได้ รับรางวัลพวกเขาโลกใหม่
For your incredible valor within this community, and for your uncompromising cooperation with this agency,แด่สุดขีดความกล้าหาญที่ช่วยเมือง และตอบแทนที่ทุ่มเทร่วมมือกับทางการ

-valor- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛果[ごうか, gouka] (n) valor and decisiveness (valour)
剛胆;豪胆[ごうたん, goutan] (adj-na,n) boldness; hardihood; courage; valour; valor
勇猛無比[ゆうもうむひ, yuumoumuhi] (n,adj-na,adj-no) most brave; as brave as any; unmatched for valor
武勇絶倫[ぶゆうぜつりん, buyuuzetsurin] (n,adj-no) peerless bravery; matchless valor (in arms)
英武[えいぶ, eibu] (adj-na,n) distinguished (surpassing) valor (valour)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -valor-
Back to top