ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unsteadily-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unsteadily, *unsteadily*,

-unsteadily- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินกระย่องกระแย่ง[v. exp.] (doēn krayǿn) EN: trudge ; walk gingerly ; walk unsteadily ; walk with a hobble ; hobble ; limp FR:
เก้กัง ; เก้ๆ กังๆ[adv.] (kēkang ; kē) EN: unsteadily ; awkwardly ; clumsily FR:
กระง่องกระแง่ง[adv.] (kra-ngǿngkr) EN: falteringly ; swayingly ; unsteadily FR:
กระซ่องกระแซ่ง[adv.] (krasǿngkras) EN: with a hobble ; gingerly ; unsteadily FR:
กระย่องกระแย่ง[adv.] (krayǿngkray) EN: with a hobble ; gingerly ; unsteadily FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adv.] (lum-lum døn) EN: inconsistently ; unsteadily : insufficiently FR:
โทงเทง[adj.] (thōngthēng) EN: shakily ; unstably ; unsteadily FR:
ต้วมเตี้ยม[adv.] (tūamtīem) EN: sluggishly ; unsteadily ; awkwardly ; slowly ; tardily ; leisurely ; unhurriedly FR:
ตุปัดตุเป๋[adv.] (tupattupē) EN: unsteadily ; to and fro ; back and forth FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unsteadily-
Back to top