ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unsteadily*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unsteadily, -unsteadily-

*unsteadily* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsteadily (adv.) อย่างขาดเสถียรภาพ See also: อย่างขึ้นๆ ลงๆ Syn. variably Ops. unvariably, steadily
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก้กัง (adv.) unsteadily See also: awkwardly, clumsily, ungainly, gawkily, gawkishly Syn. เก้ๆ กังๆ

*unsteadily* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
よたよた[, yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly

*unsteadily* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินกระย่องกระแย่ง[v. exp.] (doēn krayǿn) EN: trudge ; walk gingerly ; walk unsteadily ; walk with a hobble ; hobble ; limp FR:
เก้กัง ; เก้ๆ กังๆ[adv.] (kēkang ; kē) EN: unsteadily ; awkwardly ; clumsily FR:
กระง่องกระแง่ง[adv.] (kra-ngǿngkr) EN: falteringly ; swayingly ; unsteadily FR:
กระซ่องกระแซ่ง[adv.] (krasǿngkras) EN: with a hobble ; gingerly ; unsteadily FR:
กระย่องกระแย่ง[adv.] (krayǿngkray) EN: with a hobble ; gingerly ; unsteadily FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adv.] (lum-lum døn) EN: inconsistently ; unsteadily : insufficiently FR:
โทงเทง[adj.] (thōngthēng) EN: shakily ; unstably ; unsteadily FR:
ต้วมเตี้ยม[adv.] (tūamtīem) EN: sluggishly ; unsteadily ; awkwardly ; slowly ; tardily ; leisurely ; unhurriedly FR:
ตุปัดตุเป๋[adv.] (tupattupē) EN: unsteadily ; to and fro ; back and forth FR:

*unsteadily* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wackelig {adv}unsteadily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unsteadily*
Back to top