ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unskillful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unskillful, *unskillful*,

-unskillful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เป็นงาน[adj.] (mai pen ngā) EN: inept ; unskillful ; poorly done FR:
มืออ่อน[adj.] (meū-øn) EN: unskillful FR:
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unskillful-
Back to top