ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unroll-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unroll, *unroll*,

-unroll- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, you ought, stupid girl. Unroll the Oraculum.ใช่ เธอควรจะรู้ เด็กโง่ คลี่ปฏิทินออก

-unroll- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher ; desserrer ; défaire
ลาด[v.] (lāt) EN: spread ; cover ; unroll and lay FR: étendre ; étaler
เหยียด[v.] (yīet) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink FR: étendre ; déployer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unroll-
Back to top