ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unreasonable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unreasonable, *unreasonable*,

-unreasonable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But there's something unreasonable going on here.แต่มีบางอย่างเริ่มไม่เข้าท่า
"i waive my constitutional right against unreasonable search and seizure.""ผมขอสละสิทธิตามรัฐธรรมนูญ" \"โดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ\"
It's not an unreasonable request.เป็นความจำเป็นที่มีเหตุผล
That is not an unreasonable theory.มันไม่ใช่ทฤษฎีที่ไร้เหตุผล
I even desperately endured Nobunaga's unreasonable demands...ท้องข้าว่างเปล่าเสมอ
For since all men in the formula are equal, it is unreasonable that one should lead rather.เนื่องจากมนุษย์ทุกคน มีค่าเท่าเทียมกัน มันไม่มีเหตุผล ว่านั่นใครว่าเป็นผู้นำใครก็ได้
We not put unreasonable demands on each other.เราไม่ควรเรียกร้องความต้องการแบบไร้เหตุผล กับอีกฝ่าย
It's hardly an unreasonable assumption,มันยากที่จะเป็นสมมติฐานที่ไม่มีเหตุผล
The man makes unreasonable demands.ชายผู้นั้นเรียกร้องเกินกว่าเหตุ
His demands your duty, unreasonable or otherwise.คำสั่งของเขาเป็นหน้าที่ของแก จะมีเหตุผลหรือไม่ก็ตาม
There's lots of unreasonable things in this world.ยังมีอีกหลายสิ่งบนโลกนี้ที่ไร้เหตุผล
Is it that unreasonable for me to worry?มันเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลรึเปล่าที่ผมจะต้องเป็นกังวล

-unreasonable- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
违言[wéi yán, ㄨㄟˊ ㄧㄢˊ, 违言 / 違言] unreasonable words; wounding complaints

-unreasonable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order
以ての外;もっての外[もってのほか, mottenohoka] (adj-na,n) absurd; unreasonable
強迫観念[きょうはくかんねん, kyouhakukannen] (n,adj-no) obsession; unreasonable but compulsive idea
横様[よこざま;よこさま, yokozama ; yokosama] (adj-na,n) wickedness; sideways; unreasonable
横車[よこぐるま, yokoguruma] (exp,n) (1) (See 横車を押す) perverseness; obstinacy; something unreasonable (like pushing a cart from the side (instead of from behind)); (n) (2) side wheel throw (judo)
横車を押す[よこぐるまをおす, yokogurumawoosu] (exp,v5s) to have one's own way (against all reason); to push through an unreasonable idea
無理非道[むりひどう, murihidou] (n,adj-na) unreasonable and unjust; unconscionable
途轍も無い;途轍もない[とてつもない, totetsumonai] (adj-i) (uk) extravagant; absurd; unbelievable; preposterous; unreasonable

-unreasonable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังไม่ขึ้น [v. exp.] (fang mai kh) EN: sound unreasonable FR: ça ne tient pas debout
ลิบลิ่ว[adj.] (lipliu) EN: exorbitant ; excessive ; unreasonable ; immoderate FR: exorbitant ; excessif ; immodéré ; déraisonnable
ไม่มีเหตุผล[v. exp.] (mai mī hētp) EN: have no reason; be unreasonable FR: il n'y a pas de raison
ไม่สมเหตุสมผล[adj.] (mai somhēts) EN: unreasonable ; invalid FR: déraisonnable ; irrationnel ; illogique
ไม่สมควรแก่เหตุ[adj.] (mai somkhūa) EN: unreasonable FR:
ไม่ยอมฟังเหตุผล[adj.] (mai yøm fan) EN: unreasonable FR:
พฤติกรรมไม่สมเหตุสมผล[n. exp.] (phreuttikam) EN: unreasonable behavior FR: conduite déraisonnable [f] ; conduite irrationnelle [f]

-unreasonable- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unvernünftig {adj} | unvernünftiger | am unvernünftigstenunreasonable | more unreasonable | most unreasonable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unreasonable-
Back to top