ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unpack-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unpack, *unpack*,

-unpack- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can unpack your suitcase, Junior. We're not goin'.นายเอากระเป๋าไปเก็บเหอะ จูเนียร์ เราอดไปแล้ว
She just checked in with a request for immediate unpack and press.She just checked in with a request for immediate unpack and press.
Shigeru, you've got to unpack your own toysชิเกรุ ลูกต้องจัดของเล่นของลูกเข้าที่น่ะ
Did someone unpack my bag?มีใครรื้อกระเป๋าผมรึเปล่า
So why don't you talk to your friends,and I'll go unpack the car?งั้นทำไมคุณไม่ไปคุยกับเพื่อนๆ แล้วให้ผมไปเก็บของก่อนหละ
So listen, could you quickly unpack my luggage and just put everything in the laundry?ฟังนะ เธอไปเปิด กระเป๋าเดินทางอย่างเร็วเลย แล้วก็เอาผ้าทุกชุดส่งไปร้านซักรีดนะ
I figure I'd better unpack for him, or the shit will be sitting in the garage for the next three months.ฉันคิดว่าจะจัดให้เป็นระเบียบสัดส่วนให้เขาหน่อย หรือของขยะพวกนี้ จะอยู่ในอู่อีกสองสามเดือน
Try to unpack the fake alien poop!ไปแกะกลองอึเอเลียนปลอม
Give him a chance to unpack and give me my cheese.ให้พี่เค้าเก็บข้าวของแล้วเอาชีสมาให้พ่อก่อนก่อน
And let your mom unpack the kitchen by herself?แล้วให้แม่ของนายจัดของ เข้าห้องครัวคนเดียวเหรอ? มานี่เลย
Okay, then I'm just gonna stay home and unpack all day. No gala.โอเคงั้นฉันจะอยู่บ้าน รื้อกระเป๋าทั้งวัน ไม่ไปงานด้วย
Hurry, let's unpack the supplies and get him on the sled.เร็วเข้า เอาอุปกรณ์ออกมาเร็ว แล้วเอาเขาวางไว้บนเปล

-unpack- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンパック[, anpakku] (n,vs) {comp} unpack
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンパック[あんぱっく, anpakku] unpack (vs)

-unpack- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
แก้ห่อ[v. exp.] (kaē hø) EN: untie a package ; unpack a package ; undo a parcel FR: déballer ; dépaqueter ; défaire un paquet
เปิด[v.] (poēt) EN: open ; unlock ; unfold ; unbolt ; unwrap ; unpack FR: ouvrir ; s'ouvrir ; déballer ; défaire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unpack-
Back to top