ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unoccupied-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unoccupied, *unoccupied*,

-unoccupied- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or unoccupied vacation homes in the area?หรือบ้านตากอากาศว่างๆ แถวนั้นบ้างมั้ย?
We have a breach in one of the unoccupied sections.เรามีบางส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน
You know, this house has been largely unoccupied since the Melanie Benton killing.บ้านนี้แทบจะไม่มีใครอยู่ ตั้งแต่เมลานี เบนตัน ถูกฆาตกรรม
And both are situated in between empty lots or unoccupied houses, minimizing the nosy neighbor factor.และเราต้องหาบ้านที่ว่าง หรือบ้านร้าง อยู่ห่างจากเพื่อนบ้าน
Now why would he pick up two apparent strangers, drug them, and then put them in an unoccupied house?ตอนนี้ทำไมเขาจะรับคนแปลกหน้าสองคนที่เด่นชัด ยาเสพติดพวกเขา แล้วใส่ไว้ในบ้านร้าง

-unoccupied- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空子[kòng zi, ㄎㄨㄥˋ ㄗ˙, 空子] gap; unoccupied space or time; same as 空閑|空闲

-unoccupied- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空き家(P);空き屋;空家;明き家;空屋[あきや, akiya] (n) vacant house; unoccupied house; (P)
空室;空き室[あきしつ;くうしつ(空室), akishitsu ; kuushitsu ( sora shitsu )] (n) vacant or unoccupied room

-unoccupied- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied ; defunct FR: désert ; abandonné ; déserté
รกร้าง[adj.] (rokrāng) EN: neglected and unoccupied ; left uncultivated ; vacant and overgrown FR: abandonné ; en friche

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unoccupied-
Back to top