ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-universe-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น universe, *universe*,

-universe- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ln one of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-size star.ณ เเกเเล็กซี่หนิ่งในหลายพันล้าน ของเอกภพจักรวาล มีดาวเคราะห์ขนาดกลางดวงหนี่ง
So I decided to leave my planet and go out into the universe and try to learn something.ผมเลยตัดสินใจออกจากดาวของผม แล้วก็ท่องไปในจักรวาล และพยายามเรียนรู้บางอย่าง
"There comes a time when all the cosmic tumblers have clicked into place ... and the universe opens itself up for a few seconds ... to show you what's possible.""มีช่วงเวลาหนึ่งที่ความกระจัดกระจาย ในห้วงอวกาศเริ่มเข้าที่" "และจักรวาลเปิดตัวมันเองไม่กี่วินาที" "เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าอะไรเป็นไปได้"
This universe is mine.จักรวาลแห่งนี้เป็นของฉัน
I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit.ฉันคือ บัซ ไลท์เยียล์, ทหารอวกาศ ผู้พิทักษ์จักรวาล
As a member of the elite Universe Protection Unit of the Space Ranger Corps,ที่นั่นเป็นกลุ่มคนที่คอยพิทักษ์จักรวาล ตำรวจแห่งอวกาศ
Because of you the security of this entire universe is in jeopardy!เพราะนายต้องปกป้อง ทางเข้าจักรวาลซึ่งเต็มไปด้วยอันตราย!
If this discovery is confirmed it will be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.หากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยัน มันจะเป็นหนึ่งในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา
Boy, this will really change the Miss Universe contest.Boy นี้จริงๆจะเปลี่ยนการ ประกวดมิสยูนิเวิร์ส
An all-powerful God created the universe then decided not to give any proof of His existence?ขอบคุณ ทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพ พระเจ้าทรงสร้างจักรวาล แล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ให้หลักฐาน ของการดำรงอยู่ของเขาหรือไม่?
A vision of the universe that tells us undeniably how tiny and insignificant and how rare and precious we all are.วิสัยทัศน์ ของจักรวาล ที่บอกเราปฏิเสธไม่ได้
The universe is a pretty big place.จักรวาล เป็นสถานที่ที่ใหญ่สวย

-universe- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不可知论 / 不可知論] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable
悲天悯人[bēi tiān mǐn rén, ㄅㄟ ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, 悲天悯人 / 悲天憫人] bemoan the state of the universe and pity the fate of mankind
二元论[èr yuán lùn, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 二元论 / 二元論] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil)
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 一元论 / 一元論] monism, belief that the universe is made of a single substance
可知论[kě zhī lùn, ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 可知论 / 可知論] gnosticism, the philosophical doctrine that everything about the universe is knowable
超泛神论[chāo fàn shēn lùn, ㄔㄠ ㄈㄢˋ ㄕㄣ ㄌㄨㄣˋ, 超泛神论 / 超泛神論] panentheism, theological theory of God as equal to the Universe while transcending it
多元论[duō yuán lùn, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 多元论 / 多元論] pluralism, philosophical doctrine that the universe consists of different substances

-universe- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アインシュタイン宇宙[アインシュタインうちゅう, ainshutain uchuu] (n) Einsteinian universe
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
インフレーション宇宙[インフレーションうちゅう, infure-shon uchuu] (n) inflationary universe
一天四海[いってんしかい, ittenshikai] (n) the world; the universe
宇宙観[うちゅうかん, uchuukan] (n) one's outlook on the universe
法体[ほったい;ほうたい, hottai ; houtai] (n) (1) {Buddh} clerical appearance; appearance of a priest; (2) teachings of Buddha; condition of the universe at creation; in the pure land teachings, the name of Amitabha, or prayers to Amitabha; investiture of a Buddhist priest
理神[りしん, rishin] (n) deism; belief in God as creator of universe
異世界[いせかい, isekai] (n) parallel universe (e.g. in SF)

-universe- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกภพ[n.] (ēkkaphop) EN: Universe FR: Univers [m]
เอกภพแกว่งกวัด[n. exp.] (ēkkaphop kw) EN: oscillating universe FR:
เอกภพมืด[n. exp.] (ēkkaphop me) EN: Dark Universe FR:
เอกภพสัมพัทธ์[n. exp.] (ēkkaphop sa) EN: relative universe ; universal set ; universe FR:
จักรพาล[n.] (jakkraphān) EN: universe ; cosmos FR: univers [m] ; cosmos [m]
จักรวาล[n.] (jakkrawān) EN: universe ; cosmos FR: univers [m] ; cosmos [m] ; monde [m]
จักรวาฬ[n.] (jakkrawān) EN: world-circle ; solar system ; universe FR:
มหาจักรวาล[n.] (mahājakkraw) EN: universe ; cosmos FR: univers [m]
เมรุ[X] (mēn) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world FR: montagne d'Indra [f]
มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส[n. prop.] (Mis Thailaē) EN: Miss Thailand Universe FR:
มิสยูนิเวิร์ส[n. prop.] (Mis Yūniwoē) EN: Miss Universe FR:
นางงามจักรวาล[n. prop.] (Nang-ngām J) EN: Miss Universe FR: miss Univers [f]
นางสาวจักรวาล[n. exp.] (Nāngsāo Jak) EN: Miss Universe FR: miss Univers [f]
ประจำยาม[n.] (prajamyām) EN: intermittent quadrifoil design ; guardians of the four directions of the universe ; [name of a Thai design] FR:
ประกวดนางงามจักรวาล[n. exp.] (prakūat Nan) EN: Miss Universe contest FR: concours Miss Univers [m]
สกลโลก[n.] (sakonlalōk) EN: universe ; whole world FR:

-universe- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übel {n} | notwendiges Übel | das kleine Übel | das kleinere Übel | das Übel in der Weltevil | necessary evil | petty evils | the lesser of the two evils | the evil in the universe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -universe-
Back to top