ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unintelligible-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unintelligible, *unintelligible*,

-unintelligible- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Senator, I've been making things unintelligible for the past 30 years....และโดยจุดหนึ่งนายก็ไม่สามารถ ต่อสู้กับกฎหมายได้
[ unintelligible yelling ][ตะโกนไม่สามารถเข้าใจ]
Because most of what you say is unintelligible gibberish to me.เพราะว่าที่คุณพูดมาทั้งหมดนั่น มันไร้สาระ งี่เง่ามากๆสำหรับผม

-unintelligible- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] (adj-na,n) dimness; obscurity; indistinctness; unclear; unintelligible
分かり悪い;分かりにくい;分かり難い(oK);判り難い;解り悪い(oK);解り難い[わかりにくい, wakarinikui] (adj-i) hard to understand; incomprehensible; unintelligible
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P)

-unintelligible- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังไม่ได้ศัพท์[adj.] (fang mai dā) EN: unintelligible FR: inintelligible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unintelligible-
Back to top