ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unfathomable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unfathomable, *unfathomable*,

-unfathomable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The reality of these camps, despised by those who built them, and unfathomable to those who endured them.แคมป์เหล่านี้ ถูกรังเกียจโดยคนสร้างมัน และความทรมานเกินบรรยาย ที่ได้กระทำต่อผู้อาศัย
This Ji Hoo. Why is he doing these unfathomable things?จีฮูนี่ ทำไมเค้าชอบอะไรที่คาดไม่ถึงนะ?
Good old unfathomable Dad.พ่อชราแสนดีผู้ล้ำลึก

-unfathomable- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深不可测[shēn bù kě cè, ㄕㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄘㄜˋ, 深不可测 / 深不可測] deep and unmeasurable (成语 saw); unfathomable depths; incomprehensible; enigmatic and impossible to predict

-unfathomable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不可思議[ふかしぎ, fukashigi] (adj-na,n) (1) (See 不思議) mystery; something inexplicable; wonder; miracle; (2) unfathomable (of a Buddha's abilities); (n) (3) 10^64; (4) 10^80
深遠[しんえん, shin'en] (adj-na,n) profound; deep; unfathomable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unfathomable-
Back to top