ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unfair-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unfair, *unfair*,

-unfair- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not gonna get out. I know this is unfair to you.มันจะไม่เกิดขึ้น ฉันรู้ว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับนาย
It's so unfair what you've done. This is t- - Monumentally unfair.สิ่งที่คุณทำมันไม่ยุติธรรม ไม่ยุติธรรมอย่างมากเลย
Nature was unfair to you."'ธรรมชาติไม่ยุติธรรมกับเจ้า'
It's very unfair of you to try to talk Val into this. He--มันมากที่ไม่เป็นธรรมของคุณจะพยายามที่จะพูดคุย Val ลงในนี้ He--
You've got a bit of an unfair advantage.คุณมีค่าเฉลี่ย ไม่ปกติเล็กน้อย
It seems unfair to presume I won't be able to learn.ไม่ยุติธรรมนะถ้าจะบอกว่าผมเรียนไม่ได้
A rather unfair observation as we have also developed a keen interest in the brewing of ales and the smoking of pipe-weed.เป็นการสังเกตที่ไม่ค่อยยุตติธรรมนัก เพราะพวกเรายังชื่นชอบ เบียร์ข้าวมอลต์ และยาสูบอีกด้วย
I mean, we can do what my stepmother does and take lots of painkillers to number ourselves from the reality that life is, well, random, unfair and ultimately meaningless.เราทำแบบที่แม่เลี้ยงฉันทำก็ได้ กินยาแก้ปวดเข้าไปเยอะๆจะได้ชาไปหมด ไม่ต้องมารับรู้ว่าชีวิตมันช่างไร้แบบแผน
I think it's unfair on Samantha too, frankly. Yeah.ว่าไปแล้วมันทำให้ซาแมนต้า ต้องพลอยลำบากไปด้วย
Everybody else was here before 3:00. I'd be giving unfair advantage.ทุกคนมาถึงที่นี่ก่อน 3 โมง มันจะไม่ยุติธรรมสำหรับคนอื่น
It's just so unfair to the girls.มันช่างไม่ยุติธรรมกับเด็กๆ
You know, you were totally unfair to Catherine Clement in season two.รู้ไหม คุณไม่ยุติธรรม กับแคทเทอรีน เซลเมนต์ ในฤดูกาลที่สอง

-unfair- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不正当竞争[bù zhèng dāng jìng zhēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, 不正当竞争 / 不正當競爭] unfair competition; illicit competition
冤气[yuān qì, ㄩㄢ ㄑㄧˋ, 冤气 / 冤氣] unfair treatment; injustice

-unfair- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不公正な取引方法[ふこうせいなとりひきほうほう, fukouseinatorihikihouhou] (n) unfair business practice; unfair business practices
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair
偏在[へんざい, henzai] (n,vs) uneven distribution; unfair distribution; maldistribution; unevenly distributed
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength)

-unfair- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil FR: injuste ; inéquitable
อาธรรม ; อาธรรม์[adj.] (ātham ; āth) EN: wrong ; injust ; iniquitous ; unfair FR: injuste ; inéquitable
อาธรรม์ ; อาธรรม[adj.] (āthan ; āth) EN: wrong ; injust ; iniquitous ; unfair FR: injuste ; inéquitable
อยุติธรรม[adj.] (ayuttitham) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial FR: injuste ; partial ; inégalitaire
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม[n. exp.] (kān khaengk) EN: unfair comprtition FR:
การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม[n. exp.] (kān loēk jā) EN: unfair dismissal FR: licenciement abusif [m]
คนไร้คุณธรรม[n. exp.] (khon rai kh) EN: unfair person FR:
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism FR: être partial ; être injuste ; favoriser
ไม่ชอบธรรม[adj.] (mai chøptha) EN: unfair ; injust ; illegitimate FR: injuste
ไม่เป็นธรรม[adj.] (mai pen tha) EN: unfair FR: déloyal
ไม่ยุติธรรม[adj.] (mai yuttith) EN: unfair ; injust ; inequitable ; injustified ; not fair FR: inéquitable ; injuste
ไร้คุณธรรม[n. exp.] (rai khunnat) EN: unfair FR:
ตีกิน[v.] (tīkin) EN: take advantage ; take advantage immorally ; grab ; take unfair advantage of FR:
อย่างไม่ยุติธรรม[adj.] (yāng mai yu) EN: unfair FR:

-unfair- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfair {adj} | unfairer | am unfairstenunfair | more unfair | most unfair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unfair-
Back to top