ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-undaunted-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น undaunted, *undaunted*,

-undaunted- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The citizens of Glipforg are undaunted by alien invaders.The citizens of Glipforg are undaunted by alien invaders.

-undaunted- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百折不挠[bǎi zhé bù náo, ㄅㄞˇ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, 百折不挠 / 百折不撓] keep on fighting in spite of all setbacks; be undaunted by repeated setbacks; be indomitable

-undaunted- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจเด็ด[adj.] (jaidet) EN: resolute ; determined ; steadfast ; undaunted FR: déterminé ; résolu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -undaunted-
Back to top