ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-uncounted-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น uncounted, *uncounted*,

-uncounted- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our Milky Way Galaxy, a few hundred billion stars, plus the clouds of gas and dust, the stuff of once and future stars-- and about a hundred billion other galaxies-- all of that, including those uncounted billions of trillionsทางช้างเผือกของเราจักรวาล ไม่กี่แสนล้านดาว บวกเมฆก๊าซและฝุ่น,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -uncounted-
Back to top