ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-turnip-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น turnip, *turnip*,

-turnip- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dear mum, you've been dead for sixteen days and today we had turnip soup for the fourth...ถึงแม่ แม่จากไปแล้ว 6 วัน พวกเรากินแต่ซุปหัวผักกาดมา 4 วันแล้ว
Soon, I came across Bubu the Pig, planting turnip seeds in a fieldต่อมาฉันก็ได้พบกับหมูน้อยบูบู ปลูกหัวไชเท้าในสวน
Tibetan turnip can breathe under the water..นอกจากผักกาดธิเบตทำให้หายใจในน้ำได้
Tara is 20 years old, kind of came in here just falling off the turnip truck, doing her own thing.ผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับทาร่าให้ฟัง ทาร่า อายุ 20 ปี
It means turnip light and refers to a traditional lantern hand-carved from a root vegetable and used to celebrate certain Swiss festivals.แปลว่า ไฟหัวผักกาด และหมายถึงประเพณ๊ โคมหัวผักกาด แกะสลักด้วยมือ
In a turnip cart?ในรถขนหัวผักกาดเนี่ยนะ
False positive, from the peroxidase enzyme found in turnip juice.ผลที่ได้ผิดพลาด จากเอนไซม์เพโรไซเดสที่พบในน้ำหัวผักกาด
You think I just fell off the turnip truck?คิดว่าฉันจะหลงเชื่อรึ

-turnip- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
茎漬;茎漬け[くきづけ, kukiduke] (n) salt pickling of a turnip or daikon, inc. leaves and stalk

-turnip- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวไชเท้า[n. exp.] (hūa chai th) EN: white turnip FR:
หัวผักกาด[n.] (hūa phak kā) EN: turnip ; raddish FR: navet [m]
โคราบี้[n.] (khōrabī) EN: kohlrabi ; German turnip ; turnip cabbage FR:
มันแกว[n.] (mankaēo) EN: yam bean ; jicama Mexican yam ; Mexican turnip ; Pachyrhizus erosus FR: Pachyrhizus erosus
ผักกาด[n.] (phak kāt) EN: lettuce ; turnip FR: laitue [f]
ผักกาดหัว[n. exp.] (phak kāt hū) EN: white radish ; Chinese radish ; turnip FR: navet [m]
เทอร์นิพ = เทอร์นิป[n.] (thoēnip) EN: turnip FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -turnip-
Back to top