ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-trickle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น trickle, *trickle*,

-trickle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well the whole idea of the export processing zone is that it will be the first step towards this wonderful new development through the investment that's attracted to these countries there will be a trickle down effect into the communities.แนวคิดเรื่องเขตผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก (นาโอมี ไคลน์ ผู้เขียนหนังสือ No Logo) ก็คือมันจะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ การพัฒนาแนวใหม่ที่วิเศษสุด
Because we're hoping for something to trickle down?เพราะเราหวังจะได้รับผลประโยชน์ไปด้วย
Or maybe you can just crack 'em over my head and let 'em trickle down my cheeksหรือไม่ก็ตอกบนหัวชั้นก็ได้ ให้มันไหลลงมาที่แก้มนี่
A trickle instead of your river.เป็นพื้นที่แห้งแล้ง.. แทนที่จะกลายเป็นสายน้ำ..
The vatos trickle in to check on their parents, their grandparents.เธžเธงเธเน€เธงเน‚เธ•เน‰ เธ—เธฐเธขเธญเธขเธเธฑเธ™เน€เธ‚เน‰เธฒเธกเธฒ เน€เธžเธทเนˆเธญเธกเธฒเธ”เธน เธžเนˆเธญ-เนเธกเนˆ เธ›เธนเนˆเธขเธฒ เธ‚เธญเธ‡เธžเธงเธเน€เธ‚เธฒ
And different sensations take its place. In restaurants, it's all about offering another person dinner, letting yourself be waited on, listening to the trickle of wine and the clink of glasses.และความรู้สึกที่แตกต่างเข้ามาแทนที่ ภัตาคารคือการเชิญผู้อื่นมาดินเนอร์
They're supposed to trickle down.มันควรที่จะห้อยลงมาสิ
It's been on a trickle charge.มันต้องชาร์จไฟทั้งคืนแน่
The trickle becomes a stream and then a flood.หยดลงมาเป็นสาย หลังจากนั้นก็ท่วม
It takes the golden dust from a trickle to a roar.มันต้องใช้ฝุ่นทอง จากหยดกับเสียงคำราม
(LAUGHS) From a trickle to a roar.(หัวเราะ) จากหยดกับเสียงคำราม
After a while, a trickle turns into a stream.แต่พอนานไป มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่

-trickle- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涓滴[juān dī, ㄐㄩㄢ ㄉㄧ, 涓滴] tiny stream; trickle; drops; tiny trickle of funds

-trickle- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at
ポタポタ落ちる;ぽたぽた落ちる[ポタポタおちる(ポタポタ落ちる);ぽたぽたおちる(ぽたぽた落ちる), potapota ochiru ( potapota ochiru ); potapotaochiru ( potapota ochiru )] (exp,v1) to fall in drops; to drip down; to trickle down

-trickle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย้อย[v.] (yøi) EN: drop ; trickle down ; drip ; stream down FR: dégoutter ; dégouliner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -trickle-
Back to top