ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-totally-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น totally, *totally*,

-totally- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่อยยับ (v.) be totally destroyed See also: go to ruin, fall to pieces Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have totally lost controlฉันสูญเสียการควบคุมไปโดยสิ้นเชิง
I'm totally against himฉันต่อต้านเขาอย่างเต็มที่
The local authorities are not totally on our sideเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้เข้าข้างเราเลยสักนิด
It's totally suit you!มันเหมาะกับเธอโดยแท้
His actions and eyes are saying totally opposite thingsสายตาและการกระทำของเขาบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The other ones are now totally inoperative.ตอนนี้เล่มอื่น ๆใช้ไม่ได้แล้ว
You're now going to totally demolish that car.ตอนนี้คุณจะรื้อถอนรถยนต์นั้นโดยสิ้นเชิง
I repeat: no body, it's totally burnt out.ผมทำซ้ำ ไม่มีร่างกาย ก็ เผาทั้งหมด
It's totally smooth.มันเป็นไปอย่างราบรื่นโดย สิ้นเชิง
You're cute when you're angry... but totally unruly.เธอน่ารักดีนะ เวลาโกรธ แต่มันจะดื้อไปหน่อยแล้ว!
When he finds her body dead on the Guilder frontier, his suspicions will be totally confirmed.และเมื่อเขาพบร่างของเจ้าหญิงอยู่ที่ชายแดนกิลเดอร์ เจ้าชายก็จะยิ่งมั่นใจในข้อสงสัยนั้น
As I told you, it would be absolutely, totally and in all other ways inconceivable.ก็อย่างที่บอก มันไม่มีทางอย่างแน่นอน หรือก็คือ เป็นไปไม่ได้เลยล่ะ
So, I want you to be totally honest with me on how the machine makes you feel.ดังนั้น ข้าอยากให้เจ้าตอบข้ามาอย่างซื่อสัตย์ ว่าเครื่องมือนี้ทำให้เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้าง
I know. It's totally nuts.- ผมรู้ว่ามันบ้าสิ้นดี
I have just created something totally illogical.ผมสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมา โดยปราศจากเหตุผล
It's more than that. I know this is totally nuts, but there's another reason I'm supposed to do it.แอนนี่ มันมากกว่านั้น ผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องบ้า แต่...
This is totally cool.นี้เป็นเย็นโดยสิ้นเชิง

-totally- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全复[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ, 全复 / 全復] completely; totally recovered; healed
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, 挨边 / 挨邊] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 挨边儿 / 挨邊兒] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
满拧[mǎn nǐng, ㄇㄢˇ ㄋㄧㄥˇ, 满拧 / 滿擰] totally inconsistent; completely at odds
漠不关心[mò bù guān xīn, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, 漠不关心 / 漠不關心] totally indifferent; not in the least concerned

-totally- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated
不慮の外[ふりょのほか, furyonohoka] (exp) totally unexpected; completely unforeseen
五里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] (n) totally at a loss; lose one's bearings; in a maze; in a fog; all at sea; up in the air; mystified; bewildered
仕事の虫[しごとのむし, shigotonomushi] (n) workaholic; person who is totally devoted to his work
全面否定[ぜんめんひてい, zenmenhitei] (n,vs) total denial; complete denial; denying totally (flatly, outright)
奔放自在[ほんぽうじざい, honpoujizai] (n,adj-na) free and uncontrolled; behaving with abandon; freewheeling; totally uninhibited
心外千万[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea)
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness)
白河夜船;白川夜船;白川夜舟(iK)[しらかわよふね;しらかわよぶね, shirakawayofune ; shirakawayobune] (exp) (1) being fast asleep (and totally unaware of what is going on around one); (2) know-it-all manner

-totally- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely FR: généralement
โดยรวม ๆ[adv.] (dōi rūam-rū) EN: generally ; totally ; entirely FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
ลืมไปเลย[v. exp.] (leūm pai lo) EN: it totally slipped my mind FR: cela m'est complètement sorti de l'esprit
ไม่เหลือชิ้นดี[X] (mai leūa ch) EN: totally FR:
ไม่เหลือดี[X] (mai leūa dī) EN: totally FR:
ไม่มีชิ้นดี[X] (mai mi chin) EN: totally FR:
ไม่นึกเลย[adj.] (mai neuk lo) EN: totally unexpected FR:
มาเหนือเมฆ[v.] (māneūamēk) EN: be totally unexpected ; be out of the blue FR:
มิดหมี[adv.] (mitmī) EN: very ; completely ; absolutely ; totally FR:
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly FR: entièrement ; complètement ; totalement
หมดเลย[adv.] (mot loēi) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly FR: entièrement ; complétement ; le tout ; tout
หมดเปลือก[X] (motpleūak) EN: totally ; entirely ; completely ; holding nothing back FR:
ไปหมดแล้ว[X] (pai mot laē) EN: all ; totally FR: entièrement
เป็นไปไม่ได้หรอก[v. exp.] (pen pai mai) EN: it’s totally impossible FR: c'est totalement impossible
เผง[adv.] (phēng) EN: correctly ; accurately ; precisely ; completely ; entirely ; totally FR:
พลิกล็อก[adj.] (phlik lǿk) EN: totally unexpected FR: inattendu
ประดาเสีย[adj.] (pradāsīa) EN: totally damaged FR:
สนิท[X] (sanit) EN: perfectly ; completely ; totally ; soundly ; deeply FR: parfaitement ; complétement ; totalement ; solidement profondément
เซตอันดับทุกส่วน[n. exp.] (set andap t) EN: totally ordered set FR:
สิ้นเชิง[adv.] (sinchoēng) EN: absolutely ; totally ; completely FR: totalement ; complètement
สิ้นดี[adv.] (sin dī) EN: totally ; extremely FR:
สวยจริงแฮะ[adj.] (sūay jing h) EN: really pretty ; pretty indeed ; totally beautiful FR:
เต็มเปา[adv.] (tempao) EN: totally FR:
เต็มประตู[adv.] (tempratū) EN: completely ; absolutely ; totally FR:
ทั้งเพ[adv.] (thangphē) EN: entirely ; wholly ; totally ; fully ; all FR:
ทั้งสิ้น[adv.] (thangsin) EN: all ; wholly ; entirely ; totally ; completely ; all of it ; altogether  FR: à fond ; jusqu'au bout
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately ; thoroughly FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
อย่างละเอียด[adv.] (yāng la-īet) EN: thoroughly ; perfectly ; wholly ; totally ; completely FR: précisément ; exactement ; en détail ; minutieusement
อย่างสิ้นเชิง[adv.] (yāng sincho) EN: totally ; entirely ; utterly ; completely ; absolutely FR: totalement
ยับ[adv.] (yap) EN: disastrously ; completely ; totally ; severely ; to pieces ; dazzlingly FR:
ยับเยิน[adv.] (yapyoēn) EN: totally damaged ; wrecked ; crushed ; crumpled FR:
ยับย่อย[adv.] (yapyǿi) EN: totally damaged ; wrecked ; crushed ; crumpled FR:
ย่อยยับ[v.] (yǿiyap) EN: be totally destroyed ; go to ruin ; fall to pieces ; go to the dogs FR:

-totally- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
chlorfrei {adj} [chem.] | chlorfrei gebleicht | völlig chlorfreichlorine-free | chlorine-free bleached | totally chlorine-free (TCF)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -totally-
Back to top