ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tomato-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tomato, *tomato*,

-tomato- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Throw in some tomatoes, tomato paste, fry it and make sure it doesn't stick.โยนในมะเขือเทศวางมะเขือเทศทอดและให้แน่ใจว่ามันไม่ติด
We're with the Ace tomato company.- เราทำงานกับ Ace Tomato
A mutton, lettuce and tomato sandwich when the mutton is nice and lean and the tomato is ripe.แซนด์วิชเนื้อแกะ ผักกาดหอม และมะเขือเทศ เนื้อแกะไม่ติดมัน และมะเขือเทศสุกๆ
When she drank tomato juice she looked like a thermometer? Right.เธอดูเหมือนเทอร์โมมิเตอร์
Vinnie was in charge of the tomato sauce.วินนี่เป็นคนปรุงซอสมะเขือเทศ
I had to start braising the beef and veal shanks for the tomato sauce.ผมต้องหมักเนื้อ และก็เนื้อลูกวัวสำหรับซอสมะเขือเทศ
All day long the guy's been watching helicopters and tomato sauce.ตลอดทั้งวันทุกคนได้แต่คอยดู เฮลิคอปเตอร์และซอสมะเขือเทศ
A tomato juice will be fine.ขอน้ำมะเขือเทศครับ .
Papa Tomato, Mama Tomato and Baby Tomato.มะเขือเทศพ่อแม่และเด็กมะเขือเทศมะเขือเทศ
Baby Tomato starts lagging behind, and Papa Tomato gets really angry.เด็กมะเขือเทศเริ่มล้าหลังและปามะเขือเทศโกรธจริงๆ
The teckolic acid in the tomato soup activates the poison.สารโพรคาริโอตผสมในซุปมะเขือเทศ ทำให้เกิดปฏิกริยากลายเป็นยาพิษ
This piece of gum happens to be tomato soup, roast beef and blueberry pie."ชิ้นนี้มีซุปมะเขือเทศ เนื้อวัวย่างและบลูเบอรี่พาย

-tomato- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
番茄酱[fān qié jiàng, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, 番茄酱 / 番茄醬] ketchup; tomato sauce
番茄汁[fān qié zhī, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄓ, 番茄汁] tomato juice

-tomato- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェリートマト[, chieri-tomato] (n) cherry tomato
トマトケチャップ[, tomatokechappu] (n) tomato ketchup
トマトジュース[, tomatoju-su] (n) tomato juice
トマトペースト[, tomatope-suto] (n) tomato paste
プチトマト[, puchitomato] (n) cherry tomato
ブラッディーマリー[, buraddei-mari-] (n) Bloody Mary (cocktail of vodka and tomato juice)
赤茄子[あかなす, akanasu] (n) (1) Chinese scarlet eggplant (Solanum integrifolium); tomato-fruit eggplant; (2) tomato (Lycopersicon esculentum)

-tomato- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มะเขือส้ม[n. exp.] (makheūa som) EN: currant tomato FR:
มะเขือเทศ[n.] (makheūathēt) EN: tomato ; Lycopersicon esculentum FR: tomate [f] ; Lycopersicon esculentum
มะเขือเทศเชอรี่[n. exp.] (makheūathēt) EN: cherry tomato FR: tomate cerise [f]
มะเขือเทศอบ[n. exp.] (makheūathēt) EN: baked tomato FR:
มะเขือเทศราชินี[n. exp.] (makheūathēt) EN: berry tomato FR:
มะเขือเทศสีดา[n. exp.] (makheūathēt) EN: cherry tomato FR:
มะเขือเทศท้อ[n. exp.] (makheūathēt) EN: plum tomato FR: tomate pêche [f]
น้ำมะเขือเทศ[n. exp.] (nām makheūa) EN: tomato juice FR: jus de tomate [m]
น้ำพริกอ่อง[n. exp.] (nāmphrik ǿn) EN: Thai Northern style pork and tomato relish FR:
สปาเก็ตตี้ไก่สับซอสแดง[n. exp.] (sapākettī k) EN: spaghetti with chicken tomato sauce FR:
ซอสแดง[n. exp.] (søt daēng) EN: tomato sauce FR: sauce rouge [f]
ซอสมะเขือเทศเข้มข้น[n. exp.] (søt makheūa) EN: tomato paste FR: concentré de tomate [m] ; pâte de tomate [m]
ซุปมะเขือเทศ[n. exp.] (sup makheūa) EN: tomato soup FR: soupe de tomates [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tomato-
Back to top