ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tiny-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tiny, *tiny*,

-tiny- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But seriously, put down that man and women-persons their existence means exactly and precisely not more, not one tiny bit less, just what they think it means.พูดจริง ๆ นะ คุณเขียนคำว่าผู้ชาย และผู้หญิงด้วย การมีตัวตนของเขามีความหมายตรงตัว
When somebody's been out of practise, violent movement could cause tiny tears in internal ligaments.บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน, เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้
It's a tiny factor in South Africa.มันแค่เรื่องเล็กๆ ในแอฟริกาใต้
Yes. Tiny fishes, not so tiny fishes, fishes as big as this boat.ใช่ ทั้งปลาตัวเล็กๆ แล้วบางตัวก็ไม่เล็กเท่าไหร่
I have friends, lots of little tiny friends.ฉันมีเพื่อนตัวเล็กๆ เต็มไปหมด
There's a tiny one and a little one and a huge one like thisมีตั้งแต่ตัวเล็ก ตัวขนาดนี้ จนใหญ่เบ้อเริ่มเลย
He was pissed that there were seven of us living in such a tiny house.เขาอารมณ์เสียที่เราทั้งเจ็ดคน อัดกันอยู่ในบ้านที่เล็กยังกับรูหนู
Yes, it certainly seems strange that surrounded by the ice and snow of Calgary, we are about to watch a team from the tiny island of Jamaica.ใช่ครับ มันค่อนข้างแปลกนะ ที่ ๆ ล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งและหิมะในคาลการี่ เราจะได้เห็นทีมจากเกาะเล็ก ๆ จาไมก้า
They're covering it with tiny little thingsมีของกระจุกกระจิกอยู่เต็มไปหมด
Dose it with Expectane. Tiny thing, grain of rice.ทานยาเอ็กซ์เพกเทน ขนาดเท่าเมล็ดข้าวเอง
Think of it like you swallowed a piece of gum. A tiny piece. Dentyne.เหมือนนายกลืนหมากฝรั่งเข้าไป ชิ้นนิดเดียว
To you, a tiny wren is burden"'ให้เจ้าตัวกระจ้อยร่อย

-tiny- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, 察微知著] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces
细微末节[xì wēi mò jié, ㄒㄧˋ ㄨㄟ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 细微末节 / 細微末節] tiny insignificant details; niceties
丁点[dīng diǎn, ㄉㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ, 丁点 / 丁點] tiny bit
涓滴[juān dī, ㄐㄩㄢ ㄉㄧ, 涓滴] tiny stream; trickle; drops; tiny trickle of funds
纹丝[wén sī, ㄨㄣˊ ㄙ, 纹丝 / 紋絲] tiny bit; a jot; whisker

-tiny- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying
ちっぽけ[, chippoke] (adj-na,n) very small; tiny
口塞ぎ[くちふさぎ, kuchifusagi] (n) prohibition of speaking; imposition of silence; tiny morsel
腹毛類[ふくもうるい, fukumourui] (n) gastrotrichs (members of a phylum of tiny bristled wormlike animals)
零細[れいさい, reisai] (adj-na) insignificant; trifling; paltry; cottage (industry); tiny (company); (P)

-tiny- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine FR: minuscule
หุ่นยนต์จิ๋ว[n. exp.] (hunyon jiu) EN: tiny robot FR:
จี๊ด[adj.] (jīt) EN: tiny ; trivial ; little ; insignificant FR:
จิ๋ว[adj.] (jiu) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy ; pigmy ; tiny ; diminutive ; wee FR: miniature ; minuscule ; mini ; nain ; pygmée
จ้อย[adj.] (jǿi) EN: small ; little ; tiny ; insignificant ; trivial ; trifling FR:
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless FR: insignifiant
จุ๋มจิ๋ม[adj.] (jumjim) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty FR:
กะตรุด[n.] (katrut) EN: tiny rolled metal amulet inscribed with magic words FR:
กะตุด[n.] (katut) EN: tiny rolled metal amulet with sacred letter FR:
ขี้หนู[n.] (khīnū) EN: small capsicum ; tiny fiery chili ; bird pepper ; Capsicum frutescens FR: petit piment très fort [m] ; Capsicum frutescens
ขุยไผ่[n.] (khuiphai) EN: bamboo seeds ; tiny fruits of the bamboo (which appear when the plant is dying) FR:
กระจิริด[adj.] (krajirit) EN: teensy ; tiny FR:
กระจิด[adj.] (krajit) EN: tiny ; minuscule FR:
กระจิ๋ว[adj.] (krajiu) EN: tiny ; teeny FR:
กระจิ๋วหลิว[adj.] (krajiuliu) EN: tiny ; teeny ; small FR:
กระจ้อย[adj.] (krajǿi = kr) EN: insignificant ; negligible ; meagre ; little ; tiny FR: insignifiant
กระจ้อยร่อย[adj.] (krajǿirǿi) EN: tiny ; very small FR:
กระผีก[adj.] (kraphīk) EN: minuscule ; trivial ; tiny bit FR:
กระผีกริ้น[adj.] (kraphīkrin) EN: minuscule ; trivial ; tiny bit FR:
ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่[n. exp.] (kuaytīo sen) EN: thin rice noodles ; vermicelli ; tiny and long noodles FR: vermicelle [m] : nouilles fines [fpl]
กุ้งฝอย[n. exp.] (kungføi) EN: tiny freshwater shrimp ; Lanchester's Freshwater Shrimp ; small shrimps FR: petite crevette [f]
เล็กกระจิดริด[v.] (lekkrajitri) EN: be tiny ; be small ; be miniature ; be petite ; be little ; be diminutive FR:
เล็กกระจิดริด[adj.] (lekkrajitri) EN: tiny ; small ; miniature ; petite ; little ; diminutive FR:
เล็ก ๆ น้อย ๆ = เล็กๆ น้อยๆ = เล็กๆน้อยๆ[adj.] (lek-lek nøi) EN: small ; little ; tiny ; slight ; trivial FR: insignifiant ; menu
เล็กมาก[adj.] (lek māk) EN: tiny ; wee FR: minuscule
เล็กนิดเดียว[adj.] (lek nit dīo) EN: tiny FR:
นิด[adj.] (nit) EN: small ; tiny ; puny ; little ; a little ; a bit FR: tout petit
นิดเดียว[adj.] (nitdīo) EN: small ; tiny FR:
ปะติ๋ว[adj.] (patiu) EN: insignificant ; trifling ; tiny ; small FR:
พินทุ[n.] (phinthu) EN: tiny circle ; dot FR:
พริกขี้หนู[n. exp.] (phrik khīnū) EN: guinea pepper ; bird pepper ; bird-chilli ; small capsicum ; chilli pepper ; tiny fiery chilli ; hot chilli ; Capsicum annuum FR: petit piment très fort [m] ; Capsicum annuum
เปี๊ยก[adj.] (pīek) EN: tiny ; small ; little FR: petit
ตามด[n.] (tāmot) EN: tiny hole ; minute hole ; small leak FR: petit trou [m]
ต้อย[adj.] (tøi) EN: short ; low ; humble ; tiny ; inferior FR: petit ; menu
ย่อม[adj.] (yǿm) EN: small ; tiny ; little ; undersized ; pygmy ; diminutive ; mini ; moderate ; smallish FR:

-tiny- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
winzig; klein {adj} | winziger; kleiner | am winzigsten; am kleinsten | ein winziges Lochtiny | tinier | tiniest | a tiny hole

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tiny-
Back to top