ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-threaten-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น threaten, *threaten*,

-threaten- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He says they are afraid. People have come in the night to threaten them.{\cHFFFFFF}เขาบอกว่าพวกเขาจะกลัว คนที่มี มาในคืนที่จะเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขา
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย
Didn't the director threaten to cancel your mission more than once, Jerome? -Yes, he did.Didn't he threaten to cancel your mission more than once?
The minute someone gets that they need you they threaten to walk out.เวลาระบายความรู้สึกกับใคร กลายเป็นไล่ให้เขาไปเสีย
Yes, but you must understand we're not here to threaten or harm.ครับ แต่คุณต้องเข้าใจว่าเรา ไม่ได้มาขู่หรือทำร้ายใคร
If that dolt of a cousin of yours, Dudley, gives you any grief you could always threaten him with a nice pair of ears to go with his tail.ถ้าลูกพี่ลูกน้องจอมเซ่อของเธอ ดัดลีย์ รังแกอีกละก้อ ขอให้เธอจง ขู่เขาว่าจะเสกหูแหลม ๆ ให้เข้าคู่กับหางของเขา
I said to threaten her, asshole!ฉันบอกว่าทำให้เธอกลัว ไอ้โง่
Don't threaten me. What do you want?ไม่ต้องขู่ฉัน จะเอายังไง
Don't threaten me. What do you want?อย่ามาขู่ฉัน แกต้องการอะำไร?
While this answer functioned, it was fundamentally flawed thus creating the otherwise contradictory systemic anomaly that, if left unchecked, might threaten the system.While this answer functioned, it was fundamentally flawed... ... thuscreatingtheotherwise contradictory systemic anomaly... ... that,ifleftunchecked, might threaten the system.
We begin our inquiry as scandals threaten to trigger a wide debate about the lack of public control over big corporations.สารคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่มีเรื่องอื้อฉาว ที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการที่สังคมไม่สามารถควบคุมบรรษัทใหญ่ ๆ ได้
Don't threaten me, Tom. I'm not in your food chain.นาวาโท แทรป เป็นทหาร เป็นเรื่องถูกต้องที่จะทำการสอบสวน

-threaten- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)

-threaten- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace ; put under duress FR: menacer ; intimider
ข่มหมู[v.] (khommū) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten FR:
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize ; growl at ; scare FR: intimider ; menacer
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel FR: terroriser ; contraindre
ขู่ขวัญ[v.] (khūkhwan) EN: threaten ; intimidate ; scare ; cow ; create fear ; make afraid FR: menacer ; effrayer
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
กระโชก[v.] (krachōk) EN: shout ; bark ; intimidate ; threaten FR:
สำทับ[v.] (samthap) EN: threaten ; intimidate FR: intimider ; menacer
ทำให้กลัว[v. exp.] (thamhai klū) EN: threaten ; intimidate ; scare ; terrorise FR: intimider ; terroriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -threaten-
Back to top