ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-thereafter-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thereafter, *thereafter*,

-thereafter- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And soon thereafter was marriedและไม่นานหลังจากนั้น\ ฉันก็แต่งงาน
They both left their jobs shortly thereafter and eloped.พวกเขาลาออกจากงาน ภายหลังจากที่ตั้งครรภ์ไม่นาน
We need an answer before we leave and a wedding not more than a fortnight thereafter or this alliance is at an end.ขอคำตอบก่อนออกเดินทางด้วย งานแต่งงานต้องจัดภายใน 2 อาทิตย์ มิเช่นนั้น การร่วมมือนี้เป็นอันสิ้นสุด
'Her gravestone is in Chiswick cemetery, where five years ago 'you acquired her name and date of birth, and thereafter her identity.หลุมศพเธออยู่ที่สุสานเชสวิค ซึ่งเมื่อ 5 ปีก่อน คุณสวมรอยชื่อ วันเกิด และตัวตนของเธอ

-thereafter- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その後;其の後[そのご;そのあと;そののち, sonogo ; sonoato ; sononochi] (n-adv,n-t) after that; afterwards; thereafter
所へ[ところへ, tokorohe] (exp) (uk) thereupon; shortly thereafter
爾後;而後(oK)[じご, jigo] (n-adv,n-t) thereafter

-thereafter- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถัดจากนั้น[conj.] (that jāk na) EN: after that ; then ; thereafter FR: ensuite
ต่อจากนั้นมา[X] (tøjāknan mā) EN: from then on ; thereafter FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -thereafter-
Back to top