ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-thence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thence, *thence*,

-thence- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sentence of this court is that you be taken to the place whence you came and thence to a place of execution, and that you be there hanged by the neck until you are dead.คำตัดสินของศาลคือ ให้คุณกลับไปยังที่ที่คุณจากมา แล้วจากนั้น ให้กลับมาที่ลานประหาร... ที่ที่คุณจะถูกแขวนคอ จนกระทั้งคุณสิ้นใจ

-thence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこから;そっから[, sokokara ; sokkara] (adv) from there; thence

-thence- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: alors ; dans ce cas ; donc ; en conséquence ; par conséquent
ฉะนี้[adv.] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; consequently ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: de cette façon ; pour cette raison ; ainsi
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant
จากนั้น[conj.] (jāknan) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -thence-
Back to top