ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-theme-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น theme, *theme*,

-theme- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got it. Remember the theme from "Rawhide"?ผมรู้ จำได้มั้ยมันมาจาก โรไฮด
With the theme song from her last movie, "l Have Nothing," still big on the charts it looks like the versatile actress/singer could soon end up actually having everything.และขณะนี้เพลง"ไอแฮฟนัธติ้ง" ..ก็กำลังดังเป็นพลุแตก บอกได้เลยว่า เธอจะได้ทั้งเงินทั้งกล่อง
It was saying it was sick by introducing the theme of disease in the game.มันพูดได้ว่า มันป่วยโดย การถูกแนะนำโดยเชื้อในเกม
'The theme of disease'? I'm fucking really infected!"เชื้อในเกม" ผมติดเชื้อจริงๆ เหรอ
And that´s the theme of As You Like It.และนั่นคือแนวของเรื่องแอสยูไลค์อิท
Song by EXILE TRIBE The CD theme song of GTOSong by EXILE TRIBE The CD theme song of GTO
This must be an abandoned theme parkต้องเป็นสวนสนุกร้างแน่ๆ
That is we found for example a quarter of all visits to theme parks wouldn't have occurred unless a child nagged their parents.ยกตัวอย่างเช่น เราพบว่า หนึ่งในสี่ครั้งของการไปเที่ยวสวนสนุก จะไม่เกิดขึ้นถ้าเด็กไม่เซ้าซี้อยากไป
The theme is, "Think Pink. "ธีมหลักของมันก็คือ "โลกสีชมพู"
The theme is pink.หัวใจหลัก ก็คือ โลกสีชมพู
Terri Fletcher, the thing is the theme emerges from the harmony.เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์ ความกลมกลืนคือหัวใจ
I once worked at that Edo Period theme park... where I learned a lot about Ninja.เมื่อก่อนผมเคยเรียนเรื่องนี้ นั่นคือเรื่อง ช่วงสมัยเอโดะ... ตอนนั้นเรียนเรื่องเกี่ยวกับนินจาเยอะเลย

-theme- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, 人去楼空 / 人去樓空] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends
游乐园[yóu lè yuán, ㄧㄡˊ ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ, 游乐园 / 遊樂園] theme park

-theme- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テーマキャンペーン[, te-makyanpe-n] (n) Theme campaign
テーマソング[, te-masongu] (n) Theme song; (P)
テーマプロモーション[, te-mapuromo-shon] (n) Theme promotion
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love
御題[ぎょだい, gyodai] (n) theme chosen for an imperial poetry contest
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku)

-theme- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
แก่นเรื่อง[n. exp.] (kaen reūang) EN: theme FR:
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; topic ; heading ; gist ; subject matter ; point of a discussion FR: question [f] ; sujet [m]
เนื้อเพลง [n. exp.] (neūa phlēng) EN: melody ; theme FR: mélodie [f] ; thème musical [m]
เนื้อเรื่อง[n.] (neūareūang) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]
ออกนอกเรื่อง[v. exp.] (øk nøk reūa) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject ; talk off topic ; derail FR: sortir du sujet
สาระ[n.] (sāra) EN: matter ; substance ; essence ; essentials ; content ; theme FR: matière [f] ; contenu [m]
วกกลับไปพูดเรื่องเดิม[v. exp.] (wok klap pa) EN: revert to one's old theme FR:

-theme- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitgedanke {m}; der rote Fadencentral theme
Hauptthema {n} [mus.]principal theme

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -theme-
Back to top