ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-thematic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thematic, *thematic*,

-thematic- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Suggest a profound thematic connection.มันก็จะสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกินใจ

-thematic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
語幹形成母音[ごかんけいせいぼおん, gokankeiseiboon] (n) {ling} thematic; thematic vowel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -thematic-
Back to top