ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-theater-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น theater, *theater*,

-theater- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Did you arrive at the theater early?คุณไปถึงโรงภาพยนตร์ก่อนเวลาใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This theater is for you!โรงหนังนี้เป็นของพวกคุณ !
You survived the theater fire, but from the Eternal Fire-- that is, Eternal Fire-- no one can save you.ถึงคุณรอดมาจากไฟไหม้ ที่โรงหนังก็ตาม, แต่จากไฟนิรันดร์-- ใช่แล้ว, ไฟนิรันดร์-- ไม่มีใครช่วยคุณได้.
You can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer.คุณสามารถเดินเข้าไปในโรงภาพยนตร์ในอัมสเตอร์ดัมและซื้อเบียร์
I'm sorry, but we can't possibly rescue all the worms... not if you want a theater finished in this lifetime.ขอประทานอภัย แต่เราไม่สามารถ เว้นชีวิตไส้เดือนทุกตัวได้ หากพระองค์ประสงค์จะให้ โรงหนังสร้างเสร็จในชาตินี้
So are you still coming around the theater tonight?ตกลงคืนนี้จะมาหา ที่โรงละครมั้ย
I got tickets for the theater for tomorrow night.ผมมีตั๋วดูหนังสำหรับเราคืนพรุ่งนี้
He planned it all so he could make the theater in time to strengthen his alibi, if one became necessary.เขาวางแผนล่วงหน้าไว้ทั้งหมด รวมไปถึงการไปดูละครนั่นด้วย เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในกรณีที่จำเป็นต้องใช้
One of those ghosts from the theater down the street.ผีตัวหนึ่งจากโรงละคร
I want you all to know... that everything that you have seen in my theater is an illusion.ผมอยากให้พวกท่านทราบว่า.. ทุกสิ่งที่ท่านเห็นในโรงละครเป็นเพียงภาพมายา
Jimmy's party had two kegs and those two theater chicks went down on each other on the pool table in front of everybody.และนังไก่สองคนจากโรงละคร ก็ซัดกันนัวบนโต๊ะพูล ต่อหน้าทุกคนเลย
Two kegs, theater chicks. Well, guess what?เบียร์สองถัง ไก่จากโรงละคร รู้อะไรไหม
I helped design that home theater system.- ชุดโฮมเธียเตอร์นั่น

-theater- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包厢[bāo xiāng, ㄅㄠ ㄒㄧㄤ, 包厢 / 包廂] box (in a theater or concert hall)
总司令[zǒng sī lìng, ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 总司令 / 總司令] commander-in-chief; top military commander for a country or theater of operations
档期[dàng qī, ㄉㄤˋ ㄑㄧ, 档期 / 檔期] movie theater schedule
剧社[jù shè, ㄐㄩˋ ㄕㄜˋ, 剧社 / 劇社] theater company
战区[zhàn qū, ㄓㄢˋ ㄑㄩ, 战区 / 戰區] war zone; (military) theater of operations

-theater- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD
中売り[なかうり, nakauri] (n) ambulatory vending of snacks in a theater or stadium (theatre)
休場[きゅうじょう, kyuujou] (n,vs) (1) theater closure; theatre closure; stage absence; (2) (sumo) wrestler's absence from the tournament; (P)
割り込み(P);割込み[わりこみ, warikomi] (n) interruption; sharing a theater box (theatre); muscling in on; wedging oneself in; cutting in line; (CPU) interrupt; (P)
同坐;同座[どうざ, douza] (n,vs) sitting together; the same theater (theatre); involvement; entanglement; implication
奈落[ならく, naraku] (n) hell; hades; eternity; theatre basement; theater basement
常設館[じょうせつかん, jousetsukan] (n) movie theater (theatre) (dated term); cinema
座元[ざもと, zamoto] (n) theater proprietor; theatre proprietor; producer
戦域[せんいき, sen'iki] (n) war area; battlefield; theater (military); theatre; (P)
打ち上げる(P);打上げる;打ち揚げる;打揚げる[うちあげる, uchiageru] (v1,vt) (1) to launch; to shoot up; (2) (of waves) to dash; to wash up (ashore); (3) to finish (e.g. a theater run, sumo tournament); to close; (4) to report (to boss, etc.); (P)
芝居者[しばいもの, shibaimono] (n) actor; actress; someone who works at a theater
顔見せ;顔見世[かおみせ, kaomise] (n,vs) (1) (esp. 顔見せ) making one's debut; making one's first appearance; (2) (esp. 顔見世) introductory kabuki performance (to introduce the actors); (3) (esp. 顔見世) (See 顔見世狂言) December kabuki performance at Kyoto's Minamiza Theater in which all famous actors perform
顔見世狂言[かおみせきょうげん, kaomisekyougen] (n) December kabuki performance at Kyoto's Minamiza Theater in which all famous actors perform
Japanese-English: COMDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video)

-theater- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริเวณนั่งพักรอ[n. exp.] (børiwēn nan) EN: lobby of a theater ; foyer of a theater FR:
ชุดโฮมเธียเตอร์[n. exp.] (chut hōm th) EN: home theater FR: home theater [m]
ดูละคร[v. exp.] (dū lakhøn) EN: go to the theater FR:
โฮมเธียเตอร์[n.] (høm thīatoē) EN: home theater ; home theatre ; home cinema FR:
โขนโรงใน[n. exp.] (khōn rōng n) EN: royal theater khon FR:
โขนโรงนอก[n. exp.] (khōn rōng n) EN: outdoor theater khon FR:
ละคร[n.] (lakhøn) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn FR: théâtre [m] ; pièce de théâtre [f] ; comédie [f] ; drame [m] ; représentation théâtrale [f] ; spectacle de théâtre [m]
ละครวิทยุ[n.] (lakhønwitth) EN: radio drama ; radio theater FR:
ละครยก[n.] (lakhønyok) EN: toy theater FR: théâtre miniature [m]
รงค์[n.] (rong) EN: theater FR:
โรงละคร[n. exp.] (rōng lakhøn) EN: theater ; playhouse FR: théâtre [m] ; salle de théâtre [f]
โรงหนัง[n.] (rōng-nang) EN: movie theater ; cinema FR: cinéma [m] ; salle de cinéma [f]
โรงภาพยนตร์[n. exp.] (rōng phāpph) EN: cinema ; kinema ; movie theater (Am.) FR: cinéma [m] ; salle de cinéma [f]
สมรภูมิ[n.] (samønraphūm) EN: battlefield ; battleground ; theater of war ; fighting front FR: champ de bataille [m] ; front [m]
ยุทธบริเวณ[n.] (yutthabøriw) EN: war zone ; military sector ; theater of war FR:

-theater- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kellertheater {n}cellar theatre; cellar theater [Am.]
Kino {n} | ins Kino gehenmovies; motion-picture theater; movie theater [Am.] | to go to the movies (pictures)
Marionettentheater {n}puppet theatre; puppet theater [Am.]; puppet play
Freilichtbühne {f}open air theater
Theater {n} | Theater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -theater-
Back to top