ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-terminate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น terminate, *terminate*,

-terminate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's time to terminate the missionถึงเวลายุติภารกิจนี้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If it looks like it's too much for us to handle, terminate him at once!ถ้ามันดูแล้วเป็นภาระมากสำหรับเรา ให้ยับยั้งเขาทันที!
You have to terminate this therapy, right away.คุณต้องหยุดการบำบัดนี้ โดยเร็วเลย
I just want you to know that even though you tried to terminate me, revenge is not an idea we promote on my planet.ฉันอยากให้นายรู้ไว้นะว่า แม้ว่านายจะพยายามทิ้งฉัน แต่การแก้แค้นไม่ใช่ความคิดที่ดี พวกเราคิดอย่างนี้บนดาวของฉัน
T-X is designed to terminate other cybernetic organisms.T-X ออกแบบมาเพื่อทำลาย หุ่นยนต์อื่นๆด้วย
"May terminate se prior to resolution as defined by paragraph 314, sub-clause 'd', which states..." that's not binding.ก่อนที่ปัญหาจะถูกแก้ไขได้หมด ตามย่อหน้า 314 - อนุผนวก ดี. ซึ่งกล่าวว่า...
So I said, "Listen, fuck-wad, you early terminate this."ผมเลยบอกว่า"นี่ คุณ เชิญตัดสายตามสบาย"
They'll get one of the operatives to terminate him.พวกเขาจะต้องให้พวกสายลับกำจัดเขาแน่ๆเลย
No, I think we need to terminate this conversation.เอ่อ... ลูกค้าหลายคนเป็นแอฟริกัน-อเมริกัน
Machines have traveled back in time, taking human form to terminate John Connor, the future leader of the Resistance;หุ่นสังหารในร่างมนุษย์\ ได้เดินทางย้อนเวลา เพื่อกำจัดจอห์น คอร์นเนอร์ ผู้นำฝ่ายต่อต้านในอนาคต
Taking human form to terminate john connor,เพื่อกำจัดจอห์คอร์นเนอร์
This place was set up just to... monitor the pregnancies and terminate the failures.ที่นี่ถูกทำขึ้นเพียงใช้ เพื่อเฝ้าดูการตั้งครรภ์ และทำลายสิ่งที่ผิดพลาด
Anyway, this is very painful for me, but I have no other choice but to terminate your employment.ไงก็เถอะ ผมเองก็เจ็บปวดเหมือนกันนะ แต่ทำไงได้ ไม่มีทางเลือก ชีวิตการทำงานของคุณต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ล่ะ

-terminate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)

-terminate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over FR: terminer
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever ; conclure
เลิกกัน[v. exp.] (loēk kan) EN: separate ; break off ; divorce ; terminate a relationship FR: se séparer ; rompre ; divorcer
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out (of) FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดอายุ [v.] (mot-āyu) EN: expire ; run out ; finish ; end ; terminate FR: expirer ; se périmer
หมดสัญญา[v. exp.] (mot sanyā) EN: terminate one's contract FR: être en fin de contrat
ปิดท้าย[v.] (pitthāi) EN: conclude ; end ; terminate ; finish ; wind up ; cease ; complete FR: conclure ; clôturer ; finir
เสร็จสิ้น[v.] (setsin) EN: end ; finish ; come to an end ; terminate ; be completed ; be done ; be over ; conclude FR: terminer ; achever
สิ้น[v.] (sin) EN: be finished ; be over ; come to the end ; end ; terminate ; expire FR: se terminer ; expirer ; prendre fin ; être révolu
สิ้นสุด[v.] (sinsut) EN: end ; come to an end ; terminate ; be finished ; be completed FR: finir ; se terminer ; expirer ; cesser ; prendre fin
สิ้นสุดลง[v. exp.] (sinsut long) EN: terminate ; end ; stop ; cease ; expire ; discontinue FR: finir
สิ้นสุดสัมพันธ์[v. exp.] (sinsut samp) EN: terminate sexual relations FR:
สุด[v.] (sut) EN: end ; come to an end ; finish ; terminate FR:
ตัดสวาท[v. exp.] (tat sawāt) EN: cast off (a lover) ; jilt ; terminate sexual relations FR:
ทำให้สิ้นสุด[v. exp.] (thamhai sin) EN: terminate FR:
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate ; stay FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner
ยุติ[v.] (yutti) EN: end ; close ; come to an end ; stop ; terminate ; finish ; cease ; wind up ; culminate FR: cesser ; clore ; mettre un terme ; terminer ; achever ; clôturer
ยุติสงคราม[v. exp.] (yutti songk) EN: terminate the state of war FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -terminate-
Back to top