ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-taunt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น taunt, *taunt*,

-taunt- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Was it just to taunt you?มันแค่อยากเยาะเย้ยคุณรึ?
But all the kids used to taunt me with this lame song.เด็กคนอื่นๆ ชอบร้องเพลงล้อเลียนฉัน..
You can always taunt later. Can we hurry this along?เอาไว้คุยเล่นกันทีหลัง เราไปกันได้หรือยัง
You think I'm gonna let you taunt me?นายคิดว่าฉันจะให้นายพูดเสียดสีฉันเหรอ?
If you know that, then why did you taunt the guy with the gun?ถ้าคุณรู้ในเรื่องนั้น งั้นทำไมคุณยังพูดประชด เสียดสีใส่คนที่พกปืนล่ะ?
Now you're calling to taunt me before you disappear?คราวนี้เธอก็อยากหายไปหลังจากวางสาย
They throw Tom Fitz off the roof of Mishawum for cooperating... ,..and then stand around and taunt him while he drowned in his own blood.We lost our dog the year before... ...and l wanted to make these posters...
Last hanging was in '38. They left the tree to taunt the inmates.แขวนล่าสุดใน '38 พวกเขาออกจากต้นไม้เพื่อยั่วยุผู้ต้องขัง
A friendly sentiment in this country, cruel taunt in the Sudan.คำพูดแสดงน้ำใจในประเทศนี้ เท่ากับการซ้ำเติมอย่างโหดร้ายในประเทศซูดาน
Then why was he here? Why does he choose to taunt me like this?งั้นเขามาที่นี่ทำไม ทำไมจึงต้องแกล้งข้าด้วยเล่า
The taunt said to Diana Mitchell he repeated to us.เขาพูดคำที่เยาะเย้ยไดอาน่า มิทเชลล์ กับเราอีกครั้ง
Have you come here to taunt me?นายมาที่นี่เพื่อที่จะเยาะเย้ยงั้นเหรอ?

-taunt- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขอดค่อน[v.] (khøtkhøn) EN: be sarcastic ; slur ; disparage ; make a slighting remark ; taunt ; gibe (at) ; ridicule FR:
กระแหนะกระแหน[v.] (kranaekrana) EN: gibe (at) ; make gibes ; make fun of ; satirize ; taunt ; deride FR:
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool FR: plaisanter
เย้า[v.] (yao) EN: tease ; pull someone's leg ; taunt ; banter ; joke ; kid ; jest ; rib FR: taquiner ; faire marcher
ยั่วเย้า[v.] (yūayao) EN: tease ; taunt ; tantalize ; harass ; kid ; make fun of ; rag FR: taquiner ; asticoter (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -taunt-
Back to top