ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-synchronous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น synchronous, *synchronous*,

-synchronous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ships appears to have inserted itself to lunar synchronous orbit.ยานพวกนั้นปรากฏขึ้น โดยได้แทรกตัวเข้าในวงโคจรของดวงจันทร์

-synchronous- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同步数位阶层[tóng bù shù wèi jiē céng, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ, 同步数位阶层 / 同步數位階層] synchronous digital hierarchy; SDH

-synchronous- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication
シンクロナス[, shinkuronasu] (n) synchronous
シンクロナスDRAM[シンクロナスディーラム, shinkuronasudei-ramu] (n) {comp} Synchronous Dynamic Random Access Memory; SDRAM
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication
バイシンク[ばいしんく, baishinku] bisync, binary synchronous
同期[どうき, douki] synchronization (vs), synchronous (a-no)
同期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de-tarinku seigyo] Synchronous Data Link Control, SDLC
同期デジタルハイアラキー[どうきデジタルハイアラキー, douki dejitaruhaiaraki-] Synchronous Digital Hierarchy, SDH
同期ビットストリーム[どうきビットストリーム, douki bittosutori-mu] synchronous bit stream
同期信号[どうきしんごう, doukishingou] synchronous idle (SYN)
同期式[どうきしき, doukishiki] synchronous
同期的[どうきてき, doukiteki] synchronous

-synchronous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอสดีแรม[n.] (ēsdīraēm) EN: SDRAM ; Synchronous Dynamic RAM : FR:

-synchronous- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertragung {f} | abgeschirmte Übertragung | synchrone Übertragung | erneutes Übertragentransmission | shielded transmission | synchronous transmission | retransmission

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -synchronous-
Back to top