ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-switchyard-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น switchyard, *switchyard*,

-switchyard- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
操車場[そうしゃじょう, soushajou] (n) switchyard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -switchyard-
Back to top