ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-surroundings-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น surroundings, *surroundings*,

-surroundings- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They took from their surroundings what was needed... and made of it something more.พวกเขาเอาของที่มีอยู่รอบตัว
He took from his surroundings what was needed... and made of it something more.พวกเขาเอาของที่มีอยู่รอบตัว มาสร้างเป็นสิ่งที่มีสูงค่าสูงกว่า
Don't get your surroundings involved... while you're glorifying your freedom.แล้วเจ้าล่ะ เจ้านายโง่ๆของเจ้าให้เจ้าไปทำงาน
It wasn't so long ago that you yourself were in similar surroundings on my ship.อีกไม่นานหรอกข้าจะออกไป ก็เหมือนตอนที่เจ้าถูกจับ บนยานข้านั่นแหล่ะ
Next time be aware of your surroundings while urinating in a public men's room.คราวหน้าระวังคน รอบตัวนายด้วยนะ แม้แต่ตอนนายฉี่ ในห้องน้ำสาธารณะ
The Second State Councilor will try to clean up the king's surroundings before he dies.เสนาบดีขั้นที่สองอยากจากกวาดล้างคนรอบข้าง ของฝ่าบาทก่อนที่เขาจะตายไป
Well, the doctor said familiar surroundings should help.หมอบกว่าสิ่งแวดล้อมเดิมๆจะช่วยได้
They've marked his surroundings with a shield to block my sight.ฉันไม่รู้ พวกเขากักตัวเขาไว้
The exposed, super hot core will flood its surroundings with high-energy ultraviolet light.สัมผัสแกนร้อนสุด จะท่วมสภาพแวดล้อม ที่มีพลังงานสูงแสงอัลตราไวโอเลต
I'm gonna be able to afford much more comfortable surroundings than this.ชั้นจะสามารถให้ความมั่งคั่งที่มากมาย รอบๆ ตัวมากกว่านี้
They managed to keep it refrigerated for over two hours so it could photograph its surroundings and transmit the images back to Earth before the on board electronics were fried.พวกเขาพยายามที่ จะเก็บมันไว้ในตู้เย็น มานานกว่าสองชั่วโมง ดังนั้นจึงสามารถถ่าย ภาพสภาพแวดล้อม
I feel we're on the brink of an area of expansion of knowledge about ourselves and our surroundings that is beyond description or comprehension at this time.ผมคิดว่า เรากำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นของการขยาย... ด้านความรู้เกี่ยวกับตัวเอง และสิ่งแวดล้อม... ที่อยู่เหนือคำอธิบายและความเข้าใจในเวลานี้

-surroundings- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动觉[dòng jué, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄩㄝˊ, 动觉 / 動覺] kinesthesia; perception of one's bodily surroundings and movement

-surroundings- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
周回[しゅうかい, shuukai] (n,vs) (1) going around; (2) circumference; girth; surroundings
周辺環境[しゅうへんかんきょう, shuuhenkankyou] (n) surrounding environment; ambient surrounding; one's surroundings
外囲[がいい, gaii] (n) periphery; surroundings
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings

-surroundings- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: vicinity ; environs ; surroundings FR: voisinage [m] ; environs [mpl] ; parages [mpl]
สภาพแวดล้อม[n. exp.] (saphāp waēt) EN: environment ; surroundings ; ambience FR: environnement [m] ; ambiance [f]
สิ่งแวดล้อม[n.] (singwaētløm) EN: environment ; surroundings FR: environnement [m] ; cadre [m]

-surroundings- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milieu {n} | häusliches Milieuenvironment; social background; surroundings | family background
Nahbereich {m}area; region; neighborhood; vicinity; surroundings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -surroundings-
Back to top