ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-surmise-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น surmise, *surmise*,

-surmise- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And since you, my little Judas, have brought them here I can only surmise that the fortuneteller has found herself another shell?และในเมื่อคุณ,ผู้ทรยศที่น่ารักของผมนำมันมาที่นี่ ผมก็ขอเดาว่านังเทพธิดาพยากรณ์นั่นคงมีที่คุ้มหัวใหม่แล้วสิ?
I surmise you've never been to bed.ชั้นเดาว่าคุณยังไม่ได้นอน
They both have guns in their hands, so a simple-minded sergeant would surmise they shot each other.พวกเขาทั้งคู่ต่างมีปืนอยู่ในมือ ดั้งนั้นคิดแบบซื่อๆว่าจ่า จะสันนิษฐานว่า เขายิงกันเอง
Now, I surmise that you've encountered one such individual.ตอนนี้ผมคาดการณ์ว่าที่คุณพบ คนใดคนหนึ่งดังกล่าว.
I mean, I can only surmise that it's something to do with the "C-minus" I gave you for that final paper.ผมได้แต่เดาว่าที่คุณทำอยู่คงเกี่ยวข้อง กับที่ผมให้ C - งานชิ้นสุดท้ายของคุณ
Now how said the hope is, not was, from which I surmise that you have another witness to the murder?และการที่คุณใช้คำว่า"มี" ความหวัง ไม่ใช่ เคยมี ผมคาดว่านั่นเป็นเพราะคุณมีพยานคนอื่นอีก ในคดีฆาตกรรมสินะ?

-surmise- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
推し量る;推し測る;推し計る;推量る;推測る[おしはかる, oshihakaru] (v5r,vt) to guess; to conjecture; to surmise
窺う;覗う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) to peep (through); to peek; to examine (esp. covertly); (2) to await (one's chance); (3) (usu. used passively) to guess; to infer; to gather; to surmise

-surmise- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาดว่า[v. exp.] (khāt wā) EN: suppose ; expect ; think ; surmise ; estimate FR: supposer
คิดเอาเอง[v. exp.] (khit ao ēng) EN: surmise ; conjecture ; suppose FR:
นึกเอาเอง[v. exp.] (neuk ao ēng) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume FR: s'imaginer ; se figurer
นึกเห็น[v. exp.] (neuk hen) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; imagine FR:
นึกไว้[v. exp.] (neuk wai) EN: expect ; assume ; think ; suppose ; reckon ; imagine ; surmise FR:
สำคัญ[v.] (samkhan) EN: understand ; surmise ; consider FR:
สันนิษฐาน[v.] (sannitthān) EN: presume ; assume ; conjecture ; guess ; suppose ; surmise ; infer FR: présumer ; supposer ; conjecturer ; inférer (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -surmise-
Back to top