ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sufferer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sufferer, *sufferer*,

-sufferer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
受難者[じゅなんしゃ, junansha] (n) martyr; sufferer

-sufferer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้บาดเจ็บ[n. exp.] (phū bātjep) EN: wounded people ; sufferer ; victim ; casualties [pl] FR: blessé [m] ; victime [f]
ผู้ประสบภัย[n. exp.] (phū prasop ) EN: victim ; casualty ; sufferer FR: victime [f]
ผู้เสียหาย[n.] (phūsīahāi) EN: injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim FR: victime [f]
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat FR: proie [f] ; victime [f]

-sufferer- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schicksalsgefährte {m}fellow sufferer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sufferer-
Back to top