ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-strive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น strive, *strive*,

-strive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Constantly strive to become stronger!และฝึกตนอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เจ้าเป็นผู้แข็งแกร่ง
Constantly strive to become stronger!ความพยายามอย่างมุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้แข็งแกร่ง!
Constantly strive to become stronger...ความพยายามอย่างมุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้แข็งแกร่ง...
These children are the future that we strive for.เด็กๆเหล่านี้คืออนาคต ที่พวกเราดิ้นรนใฝ่หา
"WE MAY STRIVE WITH GOOD REASON TO ESCAPE IT "OR TO ESCAPE WHAT IS BAD IN IT,ฉันคิดว่าเราคงต้องเจอกับมันตลอดไป แต่..
I will strive to listen to you more and quarrel with you less.ข้าพยายามจะฟังเจ้าให้มากขึ้น และทะเลาะกับเจ้าให้น้อยลง
We must strive to seek new alternatives so that we can break this cycle of oil dependence.เราต้องพยายามค้นหาทางเลือกใหม่ๆ เพื่อให้เราสามาีรถหยุดการพึ่งพาการใช้น้ำมัน
There's a saying that people generally get as much as they strive for.พวกเขาบอกว่าทุกคนสามารถเอาทุกอย่างเท่าที่อยากได้
Finally something exclusive to strive for, something worthy of all my pent-up energy and attention.ในที่สุดสิ่งที่ดีเลิศก็มาถึง สิ่งที่มันคุ้มค่าทั้งพลังงานฉันความสนใจของฉันทั้งหมด
For giving me something to strive for. - all this talk of souls and spiritsสำหรับการมอบ อะไรบางอย่างให้กับผม การพูดคุยทั้งหมดนี้ คือเรื่องของวิญญาณ และจิตวิญญาณ
And so it is with magic. Myself, I always strive to live within the light.และมันก็เป็นเรื่องของเวทมนต์ ฉันชอบใช้ชีวิตในด้านสว่างมากกว่า
I merely strive for a little self-improvement.ฉันแค่พยายามอย่างมากที่จะปรับปรุงตัวเองในทางที่ดีขึ้น

-strive- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自强[zì qiáng, ㄗˋ ㄑㄧㄤˊ, 自强 / 自強] strive to become stronger
力图[lì tú, ㄌㄧˋ ㄊㄨˊ, 力图 / 力圖] try hard to; strive to
谋取[móu qǔ, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ, 谋取 / 謀取] try to gain; to seek; to strive for; to obtain

-strive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り組む(P);取っ組む;取組む[とりくむ(取り組む;取組む)(P);とっくむ(取っ組む;取組む), torikumu ( torikumu ; torikumu )(P); tokkumu ( totsu mu ; torikumu )] (v5m,vi) to tackle; to wrestle with; to engage in a bout; to come to grips with; to make effort; to strive for; to deal with; (P)
子マダム[こマダム, ko madamu] (n) wealthy women who strive to follow the fashions exactly and be seen in all the right place
相互理解を図る[そうごりかいをはかる, sougorikaiwohakaru] (exp,v5r) to strive for mutual understanding

-strive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บากหน้า[v.] (bāknā) EN: turn to face ; set about ; strive FR:
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ดิ้นรน[v.] (dinron) EN: struggle ; strive (for) FR: se démener ; se débattre
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive ; rival FR:
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie FR:
คระหน[adj.] (khrahon) EN: be anxious ; be uneasy ; be restless ; be impatient ; strive FR:
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; try hard ; strive for ; exert oneself ; be energetic (in) ; make an effort ; take the trouble ; go out of one's way FR: essayer ; faire son possible
กระหน[v.] (krahon) EN: strive FR:
กระเสือกกระสน[v.] (kraseūakras) EN: struggle ; strive FR:
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort FR: travailler dur ; se donner de la peine
มุ่งหน้า[v.] (mung-nā) EN: aim ; intend ; mean ; attempt ; endeavour ; strive ; try FR:
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: strive ; struggle ; fight FR: lutter ; se battre
แสวง[v.] (sawaēng) EN: strive for ; seek ; pursue ; go after FR: ambitionner ; désirer ; rechercher ; poursuivre ; briguer ; convoiter
ตั้งเป้า[v. exp.] (tang pao) EN: aim at ; intend ; mean ; plan ; endeavor ; attempt ; strive ; try FR: viser
แย่งตำแหน่ง[v. exp.] (yaēng tamna) EN: contend for position ; vie for a position ; strive for a position FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -strive-
Back to top