ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-streaming-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น streaming, *streaming*,

-streaming- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストリーマ;ストリーマー[, sutori-ma ; sutori-ma-] (n) streamer; streaming tape drive
ストリーミングSIMD拡張命令[ストリーミングエスアイエムディーかくちょうめいれい, sutori-minguesuaiemudei-kakuchoumeirei] (n) {comp} Streaming SIMD Extensions; SSE
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] (n) {comp} streaming tape drive; streamer
組み分け;組分け[くみわけ, kumiwake] (n) dividing pupils, etc. into groups or classes; streaming schoolchildren according to ability
落涙滂沱[らくるいぼうだ, rakuruibouda] (adj-t,adv-to) tears streaming down one's cheeks; shedding copious tears
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer
ストリーミングテープ[すとりーみんぐてーぷ, sutori-mingute-pu] streaming tape
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer
ビデオストリーミング[びでおすとりーみんぐ, bideosutori-mingu] video streaming

-streaming- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พราก[adj.] (phrāk) EN: streaming FR: séparé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -streaming-
Back to top