ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*streaming*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น streaming, -streaming-

*streaming* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
streaming (adj.) ที่ไหลล้น See also: ที่เอ่อล้น, ที่ล้นทะลัก, ที่หลั่งไหล Syn. gushing
streaming (adj.) ซึ่งไหล Syn. flowing
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mainstreaming in educationการเรียนร่วม [TU Subject Heading]

*streaming* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストリーマ;ストリーマー[, sutori-ma ; sutori-ma-] (n) streamer; streaming tape drive
ストリーミングSIMD拡張命令[ストリーミングエスアイエムディーかくちょうめいれい, sutori-minguesuaiemudei-kakuchoumeirei] (n) {comp} Streaming SIMD Extensions; SSE
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] (n) {comp} streaming tape drive; streamer
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P)
組み分け;組分け[くみわけ, kumiwake] (n) dividing pupils, etc. into groups or classes; streaming schoolchildren according to ability
落涙滂沱[らくるいぼうだ, rakuruibouda] (adj-t,adv-to) tears streaming down one's cheeks; shedding copious tears
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer
ストリーミングテープ[すとりーみんぐてーぷ, sutori-mingute-pu] streaming tape
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer
ビデオストリーミング[びでおすとりーみんぐ, bideosutori-mingu] video streaming

*streaming* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พราก[adj.] (phrāk) EN: streaming FR: séparé

*streaming* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichstellung {f} von Frauen und Männern | Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männerngender equality | gender mainstreaming

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *streaming*
Back to top