ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-strategy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น strategy, *strategy*,

-strategy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ultimately, this enabled us to devise a strategy with which we lured his program into a designated body.ในที่สุด, เราก็รู้ถึงแผนการของเขา – ด้วยการล่อโปรแกรมของเขาให้เข้ามา ในร่างที่เราเตรียมไว้
Because at this moment, I feel the best strategy is to keep it low profile.เพราะว่าในตอนนี้ กลยุทธที่ดีที่สุดคือไม่กระโตกกระตาก
I'm a partner at the predictive strategy firm...คุณคงจำฉันได้ ฉันเป็นหุ้นส่วน ที่บริษัทเกี่ยวกับการวางแผนและคาดการณ์...
I have a strategy to reach to Asano's motherฉันมีกลยุทธ์ในการเข้าถึงแม่ของอาซาโนะ
Mr. Vance, I think what the judge is trying to determine here... is what exactly your strategy is for helping poor Mr. Junuh find his game, because to the untrained observer it appears you know as much about being a caddie... as I do about driving a locom...คุณช่วยจูเนอท่าไหน เพราะ... ...ดูคุณรู้เรื่องแคดดี้ เท่าๆ กับฉันรู้เรื่องขับรถไฟ
It wasn't a gift, it was a strategy tool.มันไม่ใช่ของขวัญหรอก ก็แค่เครื่องมือสอนกลยุทธการตลาด
A strategy is still being formulated.แผนการรับมือกำลังจะถูกสร้างขึ้น
I want to discuss this strategy of poems, which are getting us nowhere.- ซึ่งไม่ทำให้เราไปไหน - ขอโทษครับ ขอโทษ
This strategy effectively seals the fate of the Philippines and the men trapped on Bataan.นโยบายดังกล่าวเท่ากับ เป็นการโดดเดี่ยวฟิลิปปินส์ และทอดทิ้งทหารอเมริกันที่ติดอยู่ที่นั่นด้วย
There's an underlying strategy in this case.มันยังมีทฤษฏีอื่นสำหรับคดีนี้
You can't plan strategy like this!ยังงี๊มันก็ทำอะไรไม่ได้น่ะสิ..
Our strategy worked?นั้นหมายความว่า แผนได้ผล

-strategy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果播[guǒ bō, ㄍㄨㄛˇ ㄅㄛ, 果播] dissemination as fruit (evolutionary strategy for seed dispersal)
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 空城计 / 空城計] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff

-strategy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アブストラクトゲーム[, abusutorakutoge-mu] (n) abstract strategy game (wasei
スイング戦略[スイングせんりゃく, suingu senryaku] (n) swing strategy
ストラテジー[, sutorateji-] (n) strategy
セールス戦略[セールスせんりゃく, se-rusu senryaku] (n) sales strategy
マーケティング戦略[マーケティングせんりゃく, ma-keteingu senryaku] (n) marketing strategy
三光作戦[さんこうさくせん, sankousakusen] (n) Three Alls Strategy; Three Lights Strategy (Japanese scorched earth policy during the second Sino-Japanese War)
両面作戦[りょうめんさくせん, ryoumensakusen] (n) operations (a strategy) on two fronts; two-pronged strategy
企業戦略[きぎょうせんりゃく, kigyousenryaku] (n) corporate strategy (business)
撹乱戦法;攪乱戦法[かくらんせんぽう, kakuransenpou] (n) disturbance strategy
核戦略[かくせんりゃく, kakusenryaku] (n) nuclear strategy
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism
解決策[かいけつさく, kaiketsusaku] (n) solution; solution strategy
軍法[ぐんぽう, gunpou] (n) military law; martial law; tactics; strategy

-strategy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
จรยุทธ์[n.] (jørayut) EN: guerrilla tactics ; hit and run strategy FR:
การกำหนดกลยุทธ์[n. exp.] (kān kamnot ) EN: strategy formulation ; strategy FR:
การปฏิบัติตามกลยุทธ์[n. exp.] (kān patibat) EN: strategy implementation FR:
การพัฒนากลยุทธ์[n. exp.] (kān phattha) EN: developing strategy FR: stratégie de développement [f]
การประยุกต์ใช้กลยุทธ์[n. exp.] (kān prayuk ) EN: strategy implementation FR:
กลวิธี[n.] (konlawithī ) EN: strategy ; tactic ; ploy ; tactics ; technique FR: tactique [f] ; technique [f]
กลยุทธ์[n.] (konlayut) EN: strategy ; tactic FR: stratégie [f]
กลยุทธ์เชิงรุก[n. exp.] (konlayut ch) EN: approach strategy ; offensive strategy FR:
กลยุทธ์การโฆษณา[n. exp.] (konlayut kā) EN: advertising strategy FR: stratégie publicitaire [f]
กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ[n. exp.] (konlayut kā) EN: stability strategy FR:
กลยุทธ์การตลาด[n. exp.] (konlayut kā) EN: marketing strategy FR:
กลยุทธ์การตั้งราคา[n. exp.] (konlayut kā) EN: pricing strategy FR:
กลยุทธ์การเติบโต[n. exp.] (konlayut kā) EN: growth strategy FR: stratégie de croissance [f]
กลยุทธ์ของบริษัท[n. exp.] (konlayut kh) EN: corporate strategy FR:
กลยุทธ์สงคราม[n. exp.] (konlayut so) EN: warfare strategy FR:
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด[n. exp.] (konlayut su) EN: marketing mix strategy FR:
กลวิธี[n.] (konwithī = ) EN: strategy ; tactic ; ploy ; tactics ; technique FR: tactique [f]
กระบวน[n.] (krabūan) EN: process ; strategy ; technique ; procedure ; method ; course FR: procédé [m] ; procédure [f[ ; méthode [f] ; technique [f]
กุศโลบาย[n.] (kusalōbāi =) EN: stratagem ; strategy ; maneuver ; tactics ; well-thought-out course of action ; intelligent policy ; meritorious policy ; clever manipulation ; clever scheming ; shrewd planning ; sagacity ; manipulation ; scheme FR:
นโยบาย[n.] (nayōbāi) EN: policy ; plan ; design ; strategy ; principle ; intention ; method ; system ; platform ; manifesto FR: politique [f] ; stratégie [f] ; intentions [fpl] ; manifeste [m]
แผนการ[n.] (phaēnkān) EN: scheme ; plan ; plot ; design ; strategy FR: plan [m] ; planning [m] ; schéma [m]
แผนที่ยุทธศาสตร์[n. exp.] (phaēnthī yu) EN: strategy map FR:
แพ้ทาง[v. exp.] (phaē thāng) EN: have a weak point ; lose out on strategy ; be outwitted (by) FR:
พิชัยสงคราม[n.] (phichaisong) EN: treatise on war strategy FR:
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ[n. exp.] (sāi konlayu) EN: Strategy & Business Development FR:
แต้มคู[n.] (taēmkhū) EN: tactics ; strategy ; artifice FR:
ทีเด็ด[n.] (thīdet) EN: good strategy FR:
วางหมาก[v.] (wāngmāk) EN: make a move (chess) ; position chess pieces ; plan a winning strategy ; position s.o./sth FR: déplacer un pion
วิชาการรบ[n. exp.] (wichākān ro) EN: strategy FR:
ยุทธศาสตร์[n.] (yutthasāt) EN: strategy FR: stratégie [f]
ยุทธศาสตร์ชาติ[n. exp.] (yutthasāt c) EN: national strategy FR: stratégie nationale [f]
ยุทธวิธี[n.] (yutthawithī) EN: tactics ; artifice ; means ; stratagem ; trick ; strategy ; trickery FR: tactique [f] ; stratégie [f]

-strategy- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marschroute {f}route; strategy
Angebotsstrategie {f}proposal strategy
Suchstrategie {f}search strategy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -strategy-
Back to top