ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-startling-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น startling, *startling*,

-startling- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬼面[きめん, kimen] (n) mask of a devil; startling appearance; devil's face

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -startling-
Back to top