ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stand-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stand, *stand*,

-stand- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't stand the tension eitherฉันไม่สามารถทนต่อความตึงเครียดด้วยเหมือนกัน
You've got to stand for something, or you'll fall for anythingคุณต้องยืนหยัดเพื่อบางสิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดหวังกับทุกสิ่ง
Don't stand here and lie to my faceอย่ามายืนตรงนี้และโกหกต่อหน้าฉัน
I can't stand to have you near me!ฉันทนไม่ได้ที่มีนายอยู่ใกล้ๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know I can't stand it.คุณรู้ว่าฉันไม่สามารถยืนได้
Not one of you has the guts to stand up alone and fight!ฉันก็มีมือ มีเท้า ที่จะมีการโต้ตอบแกบ้าง
They stand in the way of action. Therefore, we abolish them.พวกเขายึดหมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ ดังนั้นเราจึงตัดขาดพวกเขา
And I'd stand behind her like this and brush away for 20 minutes at a time.แล้วฉันก็จะยืนข้างหลังท่านแบบนี้ เเละหวีผมให้ครั้งละ 20 นาที
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง
I thought that Favell was with her, and I knew then that I couldn't stand this life of filth and deceit any longer.ผมนึกว่าฟาเวลมากับหล่อนด้วย ผมถึงรู้ตัวว่าผมไม่สามารถใช้ชีวิต ที่มีแต่ความหลอกลวงนี่ได้อีกต่อไปแล้ว
You may stand down, Mr. Tabb.คุณไปได้แล้วล่ะคุณเเท็บบ์
I won't stand this any longer!ผมจะไม่ยอมทนอีกต่อไปเเล้ว! ผมจะบอกให้ก็ได้ว่า--
In cages so designed that inmates could neither stand nor lie down, men and women were methodically tortured for days on end.ในกรงขังถูกสร้างเอาไว้ ไม่ให้นักโทษสามารถยืน หรือ นอนได้ นักโทษทั้งหญิงและชาย ล้วนแล้วแต่ถูกทรมานจนตาย
I'll abstain. If there are eleven votes for guilty, I won't stand alone.ฉันจะงด หากมีคะแนนโหวตสิบเอ็ดสำหรับความผิดฉันจะไม่ยืนอยู่คนเดียว
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others.เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น
For cryin' out loud, the kid's own lawyer knew he didn't stand a chance.สำหรับป่านนี้ออกมาดัง ๆ ทนายความของตัวเองของเด็กรู้ว่าเขาไม่ได้มีโอกาส

-stand- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傍户而立[bàng hù ér lì, ㄅㄤˋ ㄏㄨˋ ㄦˊ ㄌㄧˋ, 傍户而立 / 傍戶而立] to stand close to the door
背光[bèi guāng, ㄅㄟˋ ㄍㄨㄤ, 背光] be in a poor light; do something with one's back to the light; stand in one's own light
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, 起来 / 起來] beginning or continuing an action; upward movement; stand up
突显[tū xiǎn, ㄊㄨ ㄒㄧㄢˇ, 突显 / 突顯] conspicuous; to make sth stand out; make sth prominent
[bèi, ㄅㄟˋ, 偝] disobey; stand back-to-back
象征[xiàng zhēng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ, 象征 / 象徵] emblem; symbol; token; badge; to symbolize; to signify; to stand for
高耸[gāo sǒng, ㄍㄠ ㄙㄨㄥˇ, 高耸 / 高聳] erect; towering; to stand tall
理屈词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ, 理屈词穷 / 理屈詞窮] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on
令人发指[lìng rén fà zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄈㄚˋ ㄓˇ, 令人发指 / 令人髮指] to make one's hair stand up in anger (成语 saw); to raise people's hackles
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, 敌视 / 敵視] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against
独立[dú lì, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, 独立 / 獨立] independent; independence; to stand alone
自立[zì lì, ㄗˋ ㄌㄧˋ, 自立] independent; self-reliant; self-sustaining; to stand on one's own feet; to support oneself
保苗[bǎo miáo, ㄅㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, 保苗] keep a full stand of seedlings
借代[jiè dài, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, 借代] melonomy (rhetoric device of using one thing to stand for another)
出头鸟[chū tóu niǎo, ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, 出头鸟 / 出頭鳥] to stand out (among a group); distinguished
静默[jìng mò, ㄐㄧㄥˋ ㄇㄛˋ, 静默 / 靜默] silence; to stand in silence (in mourning)
[yì, ㄧˋ, 枻] oar; stand for correcting a bow
受审[shòu shěn, ㄕㄡˋ ㄕㄣˇ, 受审 / 受審] on trial (for a crime); to stand trial
车位[chē wèi, ㄔㄜ ㄨㄟˋ, 车位 / 車位] parking spot; unloading point; garage place; stand for taxi
隔断[gé duàn, ㄍㄜˊ ㄉㄨㄢˋ, 隔断 / 隔斷] partition; to stand between; wall or fence serving as partition
代表[dài biǎo, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 代表] representative; delegate; to represent; to stand for
[tì, ㄊㄧˋ, 悐] respect, regard; to stand in awe of, to be alarmed
并列[bìng liè, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, 并列 / 並列] stand side by side; be juxtaposed
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 坫] stand for goblets
[nǎn, ㄋㄢˇ, 戁] stand in awe
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 铉 / 鉉] stand for bronze tripod (archeol.); used in names, e.g. 盧武鉉 President Loh Roh Mu-hyun of South Korea
弱不禁风[ruò bù jīn fēng, ㄖㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄈㄥ, 弱不禁风 / 弱不禁風] too weak to stand up to the wind (成语 saw); extremely delicate; fragile state of health
翻身[fān shēn, ㄈㄢ ㄕㄣ, 翻身] turn over; free oneself; stand up
吃不消[chī bu xiāo, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄒㄧㄠ, 吃不消] unable to stand (exertion, fatigue etc)
对决[duì jué, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 对决 / 對決] versus; stand off between two opponents
不用客气[bù yòng kè qi, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 不用客气 / 不用客氣] You're welcome (that is, please don't thank me); There is no need to stand on ceremonies.
别太客气[bié tài kè qi, ㄅㄧㄝˊ ㄊㄞˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 别太客气 / 別太客氣] lit. no excessive politeness; Don't mention it!; You're welcome!; Please don't stand on ceremony.

-stand- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクスルスタンド[, akusurusutando] (n) axle stand
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P)
スタンドレスリング[, sutandoresuringu] (n) stand wrestling
スタンバる[, sutanba ru] (v5r) to stand by; to be on standby
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty)
そびえ立つ;聳え立つ[そびえたつ, sobietatsu] (v5t) to stand towering over the surrounds
どなり立てる;怒鳴り立てる;呶鳴り立てる[どなりたてる, donaritateru] (v1) to stand and shout
ど突く[どつく;どづく(ok), dotsuku ; doduku (ok)] (v5k) to jab; to hit; to punch; to stand out
ビヤスタンド[, biyasutando] (n) beer stand
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own
一歩も引かない[いっぽもひかない, ippomohikanai] (exp) not budging an inch; to stand one's ground
並ぶ(P);双ぶ;列ぶ[ならぶ, narabu] (v5b,vi) (1) to line up; to stand in a line; (2) to rival; to match; to equal; (P)
人の頭に立つ[ひとのかしらにたつ, hitonokashiranitatsu] (exp,v5t) to stand at the head of others
仕方がない(P);仕方が無い[しかたがない, shikataganai] (exp,adj-i) (See 仕方のない) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; being impatient; being annoyed; (P)
仕方ない(P);仕方無い[しかたない, shikatanai] (adj-i) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; impatient; annoyed; (P)
仕方のない;仕方の無い[しかたのない, shikatanonai] (adj-i) (See 仕方がない) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; being impatient; being annoyed
伸し上がる[のしあがる, noshiagaru] (v5r,vi) to stand on tiptoe; to rise in the world; to become arrogant
伸び上がる[のびあがる, nobiagaru] (v5r,vi) to stretch; to reach to; to stand on tiptoe
停車場[ていしゃじょう;ていしゃば, teishajou ; teishaba] (n) depot; railway station; taxi stand
八足の机;八脚の案;八つ足の机[やつあしのつくえ;はっそくのつくえ(八足の机), yatsuashinotsukue ; hassokunotsukue ( hachi ashi no tsukue )] (n) (arch) eight-legged table (used as a stand for religious offerings, etc.)
出っ張る[でっぱる, depparu] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude
出張る[でばる, debaru] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude
図抜ける;頭抜ける[ずぬける, zunukeru] (v1,vi) (See ずば抜ける) to tower above; to stand out
堪え兼ねる;耐兼ねる;堪えかねる[たえかねる, taekaneru] (v1,vi) to be unable to endure; to be unable to stand (something); to lose patience
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g,vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P)
天目台[てんもくだい, tenmokudai] (n) (See 天目) stand for tea bowls (tea ceremony)
尻をあげる;尻を上げる[しりをあげる, shiriwoageru] (exp,v1) (1) to stand up; (2) to leave
弥立つ[よだつ;いよだつ, yodatsu ; iyodatsu] (v5t) (See 身の毛が弥立つ) to stand up straight; to stand on end (e.g. of hair); to have the creeps
形式張る[けいしきばる, keishikibaru] (v5r,vi) to stand on ceremony
待ち受け画像;待受画像[まちうけがぞう(uK), machiukegazou (uK)] (n) (See 待ち受け画面) stand by image (on mobile phones)
手をこまねく;手を拱く[てをこまねく;てをこまぬく(手を拱く), tewokomaneku ; tewokomanuku ( te wo komaneku )] (exp,v5k) to fold one's arms; to stand and watch (without interfering)
押し競[おしくら, oshikura] (n) (abbr) (See 押し競べ) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
押し競べ[おしくらべ, oshikurabe] (n) (See 押し競饅頭) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
押し競饅頭[おしくらまんじゅう, oshikuramanjuu] (n) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
拱く;拱ねく(io)[こまぬく(拱く);こまねく, komanuku ( komaneku ); komaneku] (v5k,vt) (1) (uk) to fold (one's) arms; (2) to stand by and do nothing; to look on passively
振り立てる[ふりたてる, furitateru] (v1,vt) to toss (i.e. one's head); to wave (i.e. a flag); to stand up energetically; to raise one's voice
改まる(P);革まる[あらたまる, aratamaru] (v5r,vi) (1) (See 改める) to be renewed; (2) to stand on ceremony; to be formal; (3) to take a turn for the worse; (P)
教壇に立つ[きょうだんにたつ, kyoudannitatsu] (exp,v5t) (1) to stand on a podium; (2) to teach; to be a teacher
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタンドアロン[すたんどあろん, sutandoaron] stand alone
立上がり[たちあがり, tachiagari] leading edge, start, stand up
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
目立つ[めだつ, medatsu] Thai: โดดเด่น English: to stand out

-stand- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
อัฒจันทร์ = อรรธจันทร์[n.] (atthajan) EN: grandstand ; stand ; semicircular base for steps FR: tribune [f]
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand ; vendor who spreads his wares on the sidewalk FR:
เบิกพยาน[v.] (boēkphayān) EN: put a witness on the stand ; introduce a witness ; produce a witness ; call up a witness FR: appeler un témoin
บูธ[n.] (būt) EN: booth FR: stand [m] ; kiosque [m]
ชั้น[n.] (chan) EN: shelf ; stand ; stall ; rack FR: étagère [f]
เชิง[n.] (choēng) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard FR: base [f] ; support [m]
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid FR: ressortir ; être clair
โด่[v.] (dō) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly FR:
ห่าง[n.] (hāng) EN: shooting stand FR:
ห้าง[n.] (hāng) EN: shooting stand ; scaffold FR:
ฮึด[v.] (heut) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed ; make up one's mind to fight FR:
ฮึดสู้[v.] (heutsū) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed FR:
หิ้ง[n.] (hing) EN: shelf ; stand ; stall ; rack FR: étagère [f] ; rayon [m] ; tablette [f]
หวงก้าง[v.] (hūangkāng) EN: stand in the way FR:
กากะเยีย[n.] (kākayīa) EN: stand for palm leaf books FR:
กันท่า[v.] (kanthā) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist ; stand in the way of ; frustrate FR: faire de l'obstruction ; s'interposer
ค้ำประกันให้[v. exp.] (khamprakan ) EN: vouch for ; stand surety for FR:
ขันน้ำพานรอง[n.] (khannāmphān) EN: bowl with a supporting stand FR:
เข้าคิว[v.] (khaokhiū) EN: queue up ; stand in line ; join the line ; wait in line FR: faire la queue
เข้าแถว[v.] (khaothaēo) EN: stand in row ; stand in line ; line up ; queue up FR: s'aligner ; se ranger ; faire la queue
ขาตั้งไมโครโฟน[n. exp.] (khā tang ma) EN: microphone stand FR: pied de micro [m]
ขาตั้งรถ[n. exp.] (khātang rot) EN: kick stand FR: béquille [f]
ขัดขา[v. exp.] (khat khā) EN: stand in for a player at a card game FR:
คัดท้าย[v.] (khatthāi) EN: stand in for (s.o. else) ; act as a seatwarmer (for) FR:
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle) FR: se dresser sur la pointe des pieds
เขย้อแขย่ง[v.] (khayoekhaya) EN: stand on tiptoe ; strain to get a look FR: se mettre sur la pointe des pieds
เขยิบออกไป[v. exp.] (khayoēp øk ) EN: stand back ; move back FR:
โขย่ง[v.] (khayōng) EN: stand on tiptoe FR:
คอกพยาน[n. exp.] (khøk phayān) EN: witness box ; witness stand FR: banc des témoins [m] ; box des témoins [m] ; barre des témoins [m]
คง[v.] (khong) EN: endure ; stand ; last ; maintain FR: maintenir
คอตั้ง[n.] (khøtang) EN: high collar ; stand up collar FR:
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room FR: cabine [f] ; isoloir [m]
กลับผิดเป็นถูก[v. exp.] (klap phit p) EN: stand facts on their heads FR:
กลับถูกเป็นผิด[v. exp.] (klap thūk p) EN: stand facts on their heads FR:
กระหย่ง[v.] (krayong) EN: stand on tiptoe FR:
เกรงขาม[v.] (krēngkhām) EN: stand in awe of ; hold in awe ; revere FR: éprouver de la crainte
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pā) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet FR:
ลุก[v.] (luk) EN: get up ; rise ; stand up ; get to one's feet ; arise ; get up ; get out of bed FR: se lever ; se relever
ลุกขึ้น[v.] (luk kheun) EN: get up ; rise ; stand up ; arise FR: se lever ; se relever

-stand- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abseits {adv} | sich abseits halten von; sich fernhalten von | abseits der anderen stehenaloof | to keep aloof from | to stand aloof from the others
Fahrradständer {m}bicycle stand
Bude {f}; Stand
Bürettenstativ {n} (Labor)burette stand
Bohrständer {m}drill stand
Bodenstativ {n}floor stand
Zuschauertribüne {f}grand stand
Flurgarderobe {f}hall stand
Kleiderständer {m}hallstand; hall stand
Fahrradständer {m} (am Fahrrad)kick stand
Notenständer {m}music stand
neben {prp; +Dativ} (Lage; wo?) | neben dem Bahnhof | dicht nebem jdm. stehennext to; beside | next to the station | to stand close beside sb.
Beruf {m}; Stand
Waschstand {m}wash hand stand
Waschtisch {m}washing stand

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stand-
Back to top