ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stakeholder-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stakeholder, *stakeholder*,

-stakeholder- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือ[n.] (meū) EN: handle ; handhold ; holder ; stakeholder FR: poignée [f]

-stakeholder- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interessengruppe {f} | Mitglied einer Interessengruppestakeholders | stakeholder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stakeholder-
Back to top