ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-spineless-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น spineless, *spineless*,

-spineless- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How come a spineless sea squirt like you has a date, but not me?ทำไมยังมีคนเดทกับไอ้หน้าปลาหมึกอย่างพี่ แต่ไม่ใช่ฉัน
Because you look like a spineless sea slug, that's why.ก็เพราะว่า เธอหน้าหมือนปลาหมึกยิ่งกว่าฉันอีกไงล่ะ
Hey, you spineless sea slug!เฮ้ เธอ พวก หอยไร้กระดูก
Futile symbols of permanence to quell your quivering, spineless souls.มันเป็นสัญลักษณ์อันไร้ประโยชน์ที่จะคอยทำลายคุณ พวกใจเสาะ, วิญญาณตาขาว
He's a spineless trust fund jagoff. I'll tell you what, Jeff.เขามันพวกไอ้งั่งกองทุนใจเสาะ
Thanks to you, I've now got leverage over a spineless jag that just made partner.หมอนั่นยังมีประโยชน์กับผมอยู่ ขอบคุณพวกคุณมากนะ ตอนนี้ไอ้งั่งใจเสาะ
That's one small step for a krill one giant leap for spineless invertebrates.นี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนเล็ก ๆ เพื่อ Krill ก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยไม่ต้องใช้สาย
Think about it, we can quit our jobs and turn into Kenny or, uh, keep our jobs and just become spineless losers that spend their entire day dreaming of ways to kill their bosses.คิดดูซิ ระหว่างตกงาน แล้วอยู่ในสภาพเคนนี่ กับมีงานทำแล้วยอมเป็นไอ้ขี้แพ้ ต่อไปก็ฝันกลางวันหาวิธีฆ่าเจ้านาย
But it was actually a setup to intimidate weak-minded spineless rubes into buying H-O starter sets.But it was actually a setup to intimidate weak-minded spineless rubes into buying H-O starter sets.
That spineless bastard?ไอ้เลวอ่อนแอนั่นเหรอ
One of the spineless punks that killed my brother--หนึ่งในไอ้พวกพังค์หัวเกรียนที่ยิงพี่ผม
Because people like you, paper-pushers and politicians, are too spineless to do what needs to be done.เพราะมีคนอย่างนาย... ทำงานด้วยกระดาษกับนักการเมือง หัวหดเกินกว่าจะทำสิ่งที่ต้องทำ

-spineless- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
墨烏賊[すみいか;スミイカ, sumiika ; sumiika] (n) (1) (uk) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (2) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica)
尻焼烏賊[しりやけいか;シリヤケイカ, shiriyakeika ; shiriyakeika] (n) (uk) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica)
真烏賊[マイカ;まいか, maika ; maika] (n) (1) (See 鯣烏賊) Japanese common squid; Pacific flying squid (Todarodes pacificus); (2) (See 甲烏賊) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (3) (See 尻焼烏賊) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica)
腰弱[こしよわ, koshiyowa] (adj-na,n) bad back; spineless person
草食男子;装飾男子(iK);裝飾男子(iK)[そうしょくだんし, soushokudanshi] (n) (1) (abbr) (See 草食系男子) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented; (2) (abbr) (sl) men who pretend they aren't interested in women; spineless males; men with no balls
骨無し[ほねなし, honenashi] (n) boneless; spineless

-spineless- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ไม่เป็นตัวของตัวเอง[adj.] (mai pen tūa) EN: spineless FR:
ปลาไหลงู[n. exp.] (plā lai ngū) EN: spineless eel FR:
ปวกเปียก[adj.] (puakpīek) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless FR: mou ; amorphe ; faible
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -spineless-
Back to top