ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-spine-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น spine, *spine*,

-spine- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could've rented myself out to somebody with a spine if I'd known you'd go belly-up on me at the last fucking gasp.I could've rented myself somebody with a spine- -if I'd known you'd go belly-up on me at the last fuckin' gasp.
They just pop your spine with a little hydro-gun.พวกเขายึดกระดูกสันหลัง ด้วยปืนไฮโดร-กันกระบอกจิ๋ว
Regina's spine healed, and her physical therapist taught her to channel all her rage into sports.กระดูกสันหลังของเรจิน่าหายดี และนักกายภาพบำบัด สอนเธอให้ระบายอารมณ์อันเดือดดาลลงไปที่กีฬา
Shredded the base of the spine where all the nerves come together.มันเป็นถุงที่ฐานกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมเส้นประสาท
First we're going to apply halo,which uses weights and traction to pull your spine back into place.ตอนแรก เราจะติดฮาโล ซึ่งจะใช้น้ำหนักถ่วง และดึงสันหลังให้กลับเข้าที่
We stretch your upper body using weights until the tension pops the spine into position.เราจะยึดร่างกายส่วนบนของคุณโดยใช้น้ำหนักถ่วง จนกว่าแรงตึงจะดึงให้กระดูกสันหลังเข้าที่
Gotta curve your spine forward, elongate.Gotta curve your spine forward, elongate.
I was gonna fire whoever stuck around.But since everyone stuck around... 28% curvature of the spine has caused reduced lung capacity, and has reduced bone mineral density.ผมจะไลใครก็ตามที่ยังติดอยู่แถวนี้ แต่เพราะทุกคนยังอยู่ที่นี่.. กระดูกสันหลังที่โค้ง 28 % ทำให้ความจุของปอดลดลง และความหนาแน่นกระดูกก็ลดลง
Her spine is broken in three places.กระดูกสันหลังลูกหักสามที่
Given the stress of the past five months, his spine may have actually shrunk;ความเครียดที่เด็กได้รับตลอดห้าเดือนที่ผ่านมา อาจมีผลให้กระดูกสันหลังของเขาเกิดการหดตัว
No, I'm so fine, I mean, you know, it's all indented into me and, you know, if I took it off, I wouldn't even know what would possibly happen... and my spine could be like a noodle.ไม่อ่ะ ไม่เป็นไร ฉันหมายถึงว่า คือ มันเป็นส่วนหนึ่งกับตัวฉันไปละ แล้วก็ ถ้าฉันเอามันออก ฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันมั้ง... .
Tl spine films showed a burst fracture at t-12.จากฟิล์ม TL spine จะเห็นรอยหักที่ T-12

-spine- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鷺笛[さぎふえ;サギフエ, sagifue ; sagifue] (n) (uk) longspine snipefish (Macroramphosus scolopax); common bellowsfish; snipe-fish; snipefish; spine trumpet fish; trumpetfish

-spine- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวทะเลปุ่มแดง[n. exp.] (dāothalē pu) EN: Red-knobbed starfish ; Red spine star ; African sea star ; African red knob sea star ; Linck's starfish ; Protoreaster lincki FR: Protoreaster lincki
จะงอยบ่า[n. exp.] (ja-ngøi bā) EN: spine of scapula FR:
ก้านมะพร้าว[n.] (kānmaphrāo) EN: midrib of coconut ; midrib of a leaflet (of a coconut palm pinnate leaf) ; spine of a coconut palm leaflet FR:
กลัวจนขนลุก[v. exp.] (klūa jon kh) EN: send shivers down one's spine FR:
กระเบนเหน็บ[n.] (krabēnnep) EN: sacral vertebra ; lumbar portion of the spine FR:
กระดูกสันหลัง[n.] (kradūksanla) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [pl] FR: épine dorsale [f] ; colonne vertébrale [f] ; vertèbres [fpl]
หนาม[n.] (nām) EN: thorn ; prickle ; barb ; prick ; spine ; sting FR: épine [f] ; picot [m]
เงี่ยง[n.] (ngīeng) EN: barb ; barbel ; spine FR: rostre [m]
เงี่ยงปลา[n. exp.] (ngīeng plā) EN: spine of fish fin FR: rostre d'un poisson [m]
สัน[n.] (san) EN: edge ; back ; backbone ; back edge ; spine ; ridge ; crest FR: crête [f] ; arête [f] ; bord [m]
สันหลัง[n.] (sanlang) EN: spine ; backbone ; spinal column FR: colonne vertébrale [f] ; échine [f] ; épine dorsale [f]

-spine- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halswirbelsäule {f} [anat.]cervical spine
Rückgratverkrümmung {f}curvature of the spine
Rückentitel {m}title on the spine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -spine-
Back to top