ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-spiel-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น spiel, *spiel*,

-spiel- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I heard that whole spiel about male postpartum, otherwise known by its initials...ฉันได้ยินแต่เรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ที่รู้จักกันเป็นชื่อย่อของ ...

-spiel- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Partie {f}; Spiel
Liebelei {f}; Spiel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -spiel-
Back to top