ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-soundless-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น soundless, *soundless*,

-soundless- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無音[むおん, muon] (n) soundless

-soundless- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงียบเชียบ[v.] (ngīepchīep) EN: be soundless ; be noiseless ; be silent ; be quiet FR:
เงียบเป็นเป่าสาก[xp] (ngīep pen p) EN: noiseless ; completely soundless ; very quiet ; quiet as a mouse FR:
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ng) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible FR:
เงียบสงัด[adj.] (ngīep sa-ng) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed FR: silencieux ; tranquille
เงียบเสียง[v. exp.] (ngīep sīeng) EN: be soundless ; be quiet ; be silent ; be noiseless FR:

-soundless- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tonlos {adj} | tonloser | am tonlosestensoundless | more soundless | most soundless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -soundless-
Back to top