ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-solidify-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น solidify, *solidify*,

-solidify- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's very fulfilling helping to solidify the bond between husband and wife.เธ™เธตเนˆเธ„เธฃเธฑเธš
I can't give Thomas the opportunity to solidify his power over them.ฉันจะให้โธมัสมีอำนาจ เหนือพวกเขาไม่ได้
I found the perfect girl to solidify our hold in the North.ข้าพบตัวหญิงสาวทีเหมาะ แก่การช่วยรักษาที่มั่นเราในตอนเหนือ

-solidify- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข็งตัว[v.] (khaengtūa) EN: strengthen ; harden ; stiffen ; solidify ; get hard FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -solidify-
Back to top