ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-slovenly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น slovenly, *slovenly*,

-slovenly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけぞんざい[, ikezonzai] (n,adj-na) rude; careless; slovenly
しだらない[, shidaranai] (adj-i) (See だらしない) slovenly
しどけない[, shidokenai] (adj-i) slovenly
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
ずんべら棒;ずんべら坊[ずんべらぼう, zunberabou] (n) (1) (See ずべら坊) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
ぞろっぺい[, zoroppei] (adj-na) slovenly
寝汚い;寝穢い[いぎたない, igitanai] (adj-i) (1) sound asleep; fast asleep; (2) untidy; slovenly

-slovenly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉาบฉวย[adj.] (chāpchūay) EN: careless ; slovenly ; slipshod FR: négligé ; peu soigné
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; half-baked ; slovenly ; casual FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
ชุ่ย ๆ = ชุ่ยๆ[adv.] (chui-chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก ๆ[adj.] (lūak-lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
มอซอ[adj.] (møsø) EN: shabby ; dowdy ; slovenly ; dirty FR: râpé ; élimé
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled ; mucky ; slovenly FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra (fam.) ; cra-cra (fam.) ; crado (fam.)
แต่งตัวมอซอ[v. exp.] (taengtūa mø) EN: be slovenly dressed FR:
หยำเหยอะ ; หยำแหยะ[adv.] (yamyoe ; ya) EN: slowly ; sloppily ; slovenly ; repeatedly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -slovenly-
Back to top