ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sloppy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sloppy, *sloppy*,

-sloppy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would you wrap your arms around him to give a big sloppy kiss?คุณจะกดเขาตัวเขาเพื่อจะให้จูบเลอะเทอะใหญ่
And Mickey's getting very sloppy with his produce.และมิคกี้ กำลังมีปัญหากับเรื่องอาหาร.
Adam may have been a sloppy writer, but he had excellent sources.อดัมอาจจะชอบเขียนอะไรเลอะเทอะ แต่เขามีฐานข้อมูลแน่นเลยล่ะ
If she was murdered, it's plausible there was a sloppy investigation.แต่มีบางสิ่งที่เราไม่รู้หายไป ก่อนที่เธอจะเสียชีวิต
I owe that boy a great big, sloppy kiss when I see him.ฉันเป็นหนี้เด็กที่ยอดเยี่ยมขนาดใหญ่เลอะเทอะจูบตอนที่ผมเห็นเขา
But you don't want sloppy seconds.แล้วไม่อยากลอง สองรุมหนึ่งดูบ้างเหรอ
I understand how this may look like sloppy bloodwork to the layman.ผมเข้าใจว่านี่อาจดูสะเพร่า สำหรับคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญพิเศษ
Then when he gets home, you're just a distant third to Sloppy Joes and a bad sitcom.แล้วพอเขากลับบ้าน นายก็เป็นแค่ สิ่งที่สามรองจากเบอร์เกอร์เนื้อ และละครตลกห่วย ๆ
You don't really think that he's stupid and/or sloppy enough to leave incriminating evidence around the house?ผมหมายความว่า,เขาเพิ่งถูกค้นโดย FBI เรารับประกันไม่ได้หรอกสำหรับตัวบ้าน
We couldn't get a warrant for the house, so in the off chance that he is a Iittle sloppy or stupid, I'm gonna poke around.ดังนั้นเราจะดูในคอมฯเขา? คุณอยากนั่งdownloadไฟล์ ทั้งวันหรือ? ผมไม่ล่ะ
We've been after him for years, and today he decides to get sloppy just before the anniversary?ดี คุณไม่ต้องอยู่ที่นี่
How sloppy his incantation was?คาถายังท่องผิด ๆ ถูก ๆ

-sloppy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバウト[, abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P)
ぐちゃぐちゃ[, guchagucha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) pulpy; soppy; sloppy
小汚い[こぎたない, kogitanai] (adj-i) dirty; sloppy
放漫経営[ほうまんけいえい, houmankeiei] (n) irresponsible management; loose management; sloppy management
犬食い[いぬぐい;いぬくい, inugui ; inukui] (n,vs) eating like a dog; sloppy eating
締まりの無い;締まりのない;締りのない[しまりのない, shimarinonai] (adj-i) (See 締まりがない) slack; loose; lax; slovenly; sloppy

-sloppy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฉะ[adj.] (chae) EN: wet ; muddy ; slushy ; soggy ; sloppy FR: boueux
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; half-baked ; slovenly ; casual FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
มักง่าย[adj.] (makngāi) EN: careless ; negligent ; given to makeshift ; rough-and-ready ; sloppy ; slipshod FR: négligent ; indolent
มั่วซั่ว[adj.] (mūa sūa) EN: sloppy FR:
ทำงานแบบขอไปที[v. exp.] (tham ngān b) EN: work sloppily ; do sloppy work FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sloppy-
Back to top