ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-slacken-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น slacken, *slacken*,

-slacken- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懈气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 懈气 / 懈氣] to slacken off; to take it easy

-slacken- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P)

-slacken- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขมุบขมิบ[v.] (khamupkhami) EN: mutter ; move one's lips silently ; move the lips and mouth silently ; jerk ; twitch ; pucker and slacken alternatingly FR:
คลายตัว[v. exp.] (khlāi tūa) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax FR: se dénouer
เพลา[v.] (phēlā [= ph) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax FR:
เพลา[v.] (phlao) EN: abate ; slow down ; slacken FR:
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce FR: relâcher ; diminuer ; détendre
รา[v.] (rā) EN: subside ; break off ; slacken FR: diminuer
ถอย[v.] (thøi) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken FR: faiblir
หย่อน[v.] (yǿn) EN: lower ; diminish ; slacken ; relax ; slack ; sag FR: relâcher ; détendre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -slacken-
Back to top